جبرهای داگلاس و قضایای کرفکین از نوع دنباله ای


جبرهای داگلاس و قضایای کرفکین از نوع دنباله ای
در این پایان نامه دو موضوع پايه ی زیر مورد مطالعه و بررسی برنامه می گیرد : جبرهای داگلاس و قضیه کرفکین از نوع دنباله ای .


تعمیم تابع متقارن از چند جمله‏‎‎‏ای رنگی یک گراف


توزیع دو متغیره پارتو و کاربرد آن در قالبیت اعتماد


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

نظم کاستل ناوو-مامفرد (همراه با معرفی نرم‌افزار مکالی 2)
تعیین شناسایی خود همبستگی متناوب در داده‏‎‎‏های سری زمانی
بررسی غلظت پلاسمائی هورمونهای ‏‎LH‎‏ و ‏‎FSH‎‏ در خانمهای مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که در رده سنی 40-20 سالگی میباشند
ایده‏‎‎‏های حل عددی معادلات با مشتقات جزئی با کران آزاد در حالت ایستا (با تاکید بر روش دنباله مینیمم کننده)
یکتایی و عدم وجود دورهای حدی برای دستگاههای شکار و شکارچی
عمل چنبره روی فضاهای مداری سیمپلکتیک
اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند ‏‎(SMC)‎‏ بر کاهش آشفتگی زناشویی
بررسی تغییرات سرمی هورمون رشد (‏‎G.H‎‏)و فاکتور رشد مشابه انسولین نوع ‏‎(IGF-1)I‎‏ در اطفال دچار هایپرتروفی آدنوتانسیلار قبل و بعد از عمل جرا
تهیه پلی ‏‎D‎‏، ‏‎-L‎‏لاکتیک اسید به منظور امکان تهیه پلاستیک‌های تخریب‌پذیر
جریانهای زمانی با زمان انتقال وابسته به جریان
رهیافت نظریه دامنه ای در آنالیز بازگشتی و هندسه فرکتالی
سنتز، مطالعات طیف سنجی و تعیین ساختار تعدادی از ترکیبات جدید فسفر (فسفات، دی آزا فسفول، استر فسفریک و فسفرآمیدها) و کمپلکس بیس کی لیت (‏‎III‎
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*