نظام مدیریت مشارکتی در مجتمع پتروشیمی رازی


نظام مدیریت مشارکتی در مجتمع پتروشیمی رازی
ساختارهای حمایت نماينده مشارکت کارکنان همانند اندوخته یک ویژگی لازم برای برنامه تسهیم دستاوردها نیست در عین حال بدون ساختارها احتمال موفقیت اندک هست .در ساوقتهای دارای مدیریت سنتی موقعيت کمک به بهبود عملکرد از سوی کارکنان محدود هست سرپرستان چنان پذیرای ایده های کارکنان نیستند و ساختارهای موثری جهت تحریک ، گردآوری و ارزیابی ایده ها برای بهبود وجود ندارد .


تعیین شناسایی خود همبستگی متناوب در داده‏‎‎‏های سری زمانی
نتیجه برنامه تسهیم دستاوردها باعث سرخوردگی کارکنان می شود .


بررسی غلظت پلاسمائی هورمونهای ‏‎LH‎‏ و ‏‎FSH‎‏ در خانمهای مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که در رده سنی 40-20 سالگی میباشند
موقعيت برای بهبود به وجود می آید از سوی کارکنان حمایت می شود .بنابراین مکانیزمهای مشارکت یک ویژگی حمایتی برای برنامه تسهیم دستاوردها ارائه می کند .


ایده‏‎‎‏های حل عددی معادلات با مشتقات جزئی با کران آزاد در حالت ایستا (با تاکید بر روش دنباله مینیمم کننده)


یکتایی و عدم وجود دورهای حدی برای دستگاههای شکار و شکارچی


60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews

عمل چنبره روی فضاهای مداری سیمپلکتیک
اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند ‏‎(SMC)‎‏ بر کاهش آشفتگی زناشویی
بررسی تغییرات سرمی هورمون رشد (‏‎G.H‎‏)و فاکتور رشد مشابه انسولین نوع ‏‎(IGF-1)I‎‏ در اطفال دچار هایپرتروفی آدنوتانسیلار قبل و بعد از عمل جرا
تهیه پلی ‏‎D‎‏، ‏‎-L‎‏لاکتیک اسید به منظور امکان تهیه پلاستیک‌های تخریب‌پذیر
جریانهای زمانی با زمان انتقال وابسته به جریان
رهیافت نظریه دامنه ای در آنالیز بازگشتی و هندسه فرکتالی
سنتز، مطالعات طیف سنجی و تعیین ساختار تعدادی از ترکیبات جدید فسفر (فسفات، دی آزا فسفول، استر فسفریک و فسفرآمیدها) و کمپلکس بیس کی لیت (‏‎III‎
ایده الهای بستار تام، رشد خطی تجزیه اولیه و بستار کیپ
نرم های هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته
The Explicit and Implicit Feedback on S‏‎e‎‏cond Language Learners’ Performance
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*