برآوردگرهای بهینه در مدل های خطی رگرسیونی و مقایسه آنها


برآوردگرهای بهینه در مدل های خطی رگرسیونی و مقایسه آنها
بدست آوردن برآوردگرها در نظریه برآورد به خصوص مسائل رگرسیونی ومدلهای خطی و همچنین پیداکردن بهترین برآورد نااریب برای پارامتر مجهول در میان کلیه برآوردگرهای ناریب مورد اهمیت بوده و قضاوت در مورد پیداکردن بهترین برآورد بایستی برپايه معیار صحیح معقولی باشد که از جمله این معیارها میانگین توان دوم خطا ‏‎(MSN)‎‏ و نیز معیار نزدیکی پیتمن ‏‎(PMN)‎‏ می باشد بطوری که معیار میانگین توان دوم خطا در بین پژوهشگران بسیار معمول هست اما معیار نزدیکی پیتمن به دلیل ناآشنایی با ویژگیهای اون کمتر مورد هستفاده برنامه می گیرد و برپايه این دومعیار برآوردگرهای بهینه را مورد ارزیابی برنامه خواهیم داد .


جبر لی آزاد و پایه‌های گروبنر برای آن


میانگین‏‎‎‏پذیری با ضرب فشرده و تعمیمی از مفهوم میانگین‏‎‎‏پذیری


54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews

سیستم‌های ریشه آفین تعمیم یافته
بررسی صلبیت سطوح آفین
باززایی گیاه کور ( . capparis spinosa L ) با استفاده از قطعات جداکشت هیپوکوتیل و برگ
سنتز مشتقات کلروسولفونه و سولفونات‌های 2و6- بیس (4_ متیل فنیل ) 4H پیران -4- اون
انشعاب و شاخه شدن تعادلها در میدانهای برداری همتغییر بازگشت پذیر
تهیه و مطالعات لانتانیوم فسفات دوپه شده با +ce3 و +Yb3 به روش سل - ژل
حاصلضرب تانسوری مدولهای خاص در جبر جابجایی
وارونهای تعمیم یافته و یکمتریهای جزئی
بررسی تأثیر آلودگی سطحی ناشی از اکسیداسیون بر رفتار خستگی آلیاژ ‏‎Ti-4Al-2V‎‏
حل معاملات انتگرالی ولترا- همرشتاین غیر خطی با استفاده از توابع هارگویا شده
قطر گراف‌های مقسوم علیه مشترک
بررسی وجود تراکم در سیستم‌های تصادفی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*