جابجایی بستار کیپ با موضعی سازی


جابجایی بستار کیپ با موضعی سازی
دراین رساله نظریه های توان آزمایشی را مطرح کرده و رابطه اون را با بستار کیپ بررسی می کنیم .


ژان پیر سر و نظریه اعداد
در ادامه شرایطی را مطرح می کنیم که تحت اونها بستار کیپ با موضعی سازی جابجا می شود .


مدل تخصیص منابع در چند پروژه به کمک شبیه سازی
همچنین ثابت می کنیم که بستار کیپ با موضعی سازی در حوزه های صحیحی که دارای توسیع متناهیا تولید شده ای باشد که دراون بستار کیپ با موضعی سازی در حلقه های دوجمله ای را نیز نشان می دهیم.


یک روش جدید برای تعیین خط مشی بهینه تعمیر در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات


بکارگیری مدلهای ریاضی برای حذف ناسازگاری در ماتریسهای مقایسه فازی


60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews