شرکت پذیری حاصلضرب‌های خارجی بوسیله عمل‌های جزیی، عمل‌های جزیی، عمل‌های پوشاننده و نمایش‌های جزیی


شرکت پذیری حاصلضرب‌های خارجی بوسیله عمل‌های جزیی، عمل‌های جزیی، عمل‌های پوشاننده و نمایش‌های جزیی
در این پایان نامه ابتدا حلقه ی گروهی کج ‏‎A * α G‎‏ نظیر عمل جزیی ‏‎α‎‏ از یک گروه ‏‎G‎‏ روی یک جبر شرکت پذیر ‏‎A‎‏ در نظر می گیریم ؛ سپس از جبر ضرایب ایده آلهای ‏‎A‎‏ در اثبات شرکت پذیری ‏‎A*α G‎‏ کمک گرفته مشروط بر این که همه ایده آلهای ‏‎A‎‏ خود توان باشند که این مطلب ،‌نتیجه ای از ‏‎[10]‎‏ درباره شرکت پذیری ‏‎A* α G‎‏ در خصوص ‏‎-C*‎‏ جبرها را تعمیم می دهد و همچنین ما مفهوم جبرهای شرکت پذیر قوی را معرفی کرده و نشان می دهیم که جبر گروهی ساخته شده از گروه چهارتایی کلاین و جبر گروهی ساخته شده از گروه دوری مرتبه چهار ،‌شرکت پذیر قوی نیستند .


مدل ریاضی برای کشش سطحی ناشی از بادروی خلیج فارس
در ادامه شرطی برای وجود یک عمل پوشاننده از یک عمل جزیی داده شده روی یک جبر ، بیان کرده سپس این مفهوم را برای ارایه یک متن موریتای ساده برای حلقه های ‏‎R = A *α G‎‏ و ‏‎Ŕ = B*β G‎‏ با نگاشتهای دو-مدولی ‏‎‏‎t‎‏ و ‏‎ť‎‏ که پوشا هستند به کار می بریم .


پیوستگی خودبخود هومومرفیسم‌های - C * جبرها
همچنین از حاصلضربهای خارجی در ارتباط دادن عملهای جزیی گروهها روی جبرها و نمایشهای جزیی هستفاده می کنیم که این مطلب ما را به یک تناظر یک یه یک وقتی که با نمایشهای جزیی (( مقدماتی )) کار می کنیم ، هدایت می کند .


پیوستگی خودبخود هومورفیسم‌های - C* جبرها
این نتیجه و مفهوم در گروه وارها کمک می نمايند تا به جبرهای ماتریسی به صورت حاصلضربهای خارجی بوسیله عملهای جزیی نگاه کنیم .


جبر تولید شده توسط عملگر توپلیتز
علاوه بر این به جبرهای گروهی جزیی نیز ساختار حاصلضربهای خارجی می بخشیم .


فشرده‌سازیهای مکرر پیش‌گروههای توپولوژیک


ارزیابی روی حاصلضرب آزادهیاتها


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews