خاصیت پینلوی معادلات دیفرانسیل


خاصیت پینلوی معادلات دیفرانسیل
این پایان نامه 5 فصل دارد: فصل اول به حل سری معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و تعاریف نقطه تکین معدلات دیفرانسیل و خاصیت پینلوی می پردازد.


سیستم ایده‌آلها و ایده‌آلهای اول وابسته
فصل دوم مرور نتایج تحقیقات پینلوی و شاگردانش در خصوص معادلات دیفرانسیل با نقاط بحرانی ثابت هست.


ارائه مفهوم رضایتبخشی از مولفه وابسته به یک ایده‌آل نسبت به یک مدول آرتینی روی یک حلقه جابجائی و بررسی خواص این مولفه
در فصل سوم معادلات دیفرانسیل گسسته و حل اونها بررسی شده هست.


ایده‌آلهای اولیه فازی حلقه‌ها و مدولها
در فصل چهارم پایداری و فرم معادلات دیفرانسیل با نقاط بحرانی ثابت بررسی می گردد.


شناخت فضای اردینالها توسط حلقه توابع پیوسته روی آنها
در فصل پایانی نتایج بررسیهای چهار فصل گذشته مورد بررسی واقع شده هست.


متغیرهای پیش‌بینی‌کننده نمره اولین درس ریاضی در دانشگاه و مقایسه دوروش در آموزش ریاضیات


فشرده‌سازیهای مکرر نیمگروههای توپولوژیک


66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews