یک روش سادک تصویری برای حل مسایل بهینه سازی


یک روش سادک تصویری برای حل مسایل بهینه سازی
مسایل برنامه‌ریزی خطی با ماتریس ضرایب نسبتاً مربع دامنه وسیعی از مسایلی را که با روشهای موجود قابل بررسی نیستند در بر دارد.


کوانتوم جبرهای باناخ
در این رساله چنین مسایلی را از دیدگاه دوگان با آرایش محاسبات روش سادک و بکار بردن تجزیه QR حل می‌کنیم.


رفتار مجانبی جواب‌های مسئله استفن دو فاز یک‌بعدی ویرایش‌شده
در هر تکرار یک جدول (1 + n) * (n – m) را بجای یک جدول (1 + n) * (1 + m) حل می‌کنیم که m و n تعداد سطرها و ستونهای ماتریس ضرایب هستند.


برخی از قضایای ساختاری نظریه تقریب روی گروه‌های فشرده
در مقایسه با روش سادک که در هر تکرار دو دستگاه m * m را حل می‌کند روش جدید تنها یک دستگاه منفرد s* (s  n-m)s را حل می‌کند.


تعیین تعداد خوشه‌ها با استفاده از آنتروپی نرمال‌شده در تحلیل‌های آمیخته
نقص غیرپایه‌ای را در نظر می‌گیرد و کار محاسباتی را بطور چشمگیری کاهش می‌دهد.


درباره مقادیر بر عددی عملگرهای ترکیبی وزن دار
برای تامین یک ورودی خوب یک ابتکار ضربتی جدید با یک میانگین هندسی روشن به سمت یک پایه بهینه گسترش یافته هست.


بستارهای راتیلف راش
این روش هر مسئله را در سه مرحله حل می‌کند.


برد عددی و طیف عملگرهای یک تعمیم‌یافته و ترانس پارانرمال
بدین ترتیب که نخست ابتکار ضربتی یک مجموعه اندیس آغازین را بدست آورده در مرحله دوم از روی این مجموعه اندیس آغازین جواب پایه شدنی آغازین بدست می‌آید.


سری‌های فوریه توابع مشتق در گروه ‏‎SU(2)‎‏
در مرحله سوم جواب بهین را روی جواب پایه شدنی آغازین بدست می‌آید


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews