کدامیک از عملگرهای ترکیبی القائی توسط توابع خطی کسری نرمال اساسی هستند؟


کدامیک از عملگرهای ترکیبی القائی توسط توابع خطی کسری نرمال اساسی هستند؟
در این پایان نامه تلاش شده هست مشخص شود کدامیک از عملگرهای ترکیبی روی ‏‎H2که توسط توابع خطی-کسری از Uبه U ‎‏ القا شده هست نرمال پايه ی هستند.


ساخت و مطالعه ابررسانه‌های دمای بالا
قضیه اصلی پایان نامه عبارتست از اینکه: یک عملگر ترکیبی روی ‏‎H2که توسط توابع خطی-کسری از Uبه U ‎‏ القا شده هست بطور بدیهی نرمال پايه ی هست اگر و فقط اگر توسط یک سهموی غیر یکریخت القا شده باشد.


مدل ورتکس‌های مرکزی پهن و پتانسیل‌کوارک‌ها در گروه ‏‎Su(4)‎‏
پس از ذکر مقدمه در فصول اول و دوم، در فصل سوم به بررسی عملگرهای ترکیبی نرمال پايه ی که برد بسته دارند پرداخته و ثابت میکنیم که این عملگرها نرمال هستند و در فصل چهارم فرمولی کارآمد برای جابجاگر ‏‎ C‎‏ و همچنین گزاره ای مفید برای اثبات فشردگی اون بیان مینماییم.


سرشت‌نمایی گروه‌های متناهی
فصل پنجم اثبات بخشی از قضیه اصلی و قضیه ای مهم درمورد عملگرهای ترکیبی خودالقا و در فصل شش رابطه جالب بین و در فرمول الحاقی کاون بیان نموده و بخشی دیگر از قضیه را ثابت میکنیم.


عملگرهای ترکیبی وزن‌دار روی فضاهای ارلیس
در فصل هفتم آخرین بخش قضیه اصلی را به روشی تازه ثابت نموده ایم: عملگرهایی روی H2 که نرمال پايه ی بوده و توسط یکیریختی القا شده اند نرمال هستند.


استفاده از توابع B- اسپلاین درجه چهار در حل تقریبی مسائل مقدار مرزی مرتبه سه


مقایسه روش رویه پاسخ دوگان و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سامانه های تولیدی و کاربرد آن ها در یک مطالعه موردی


72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews