مدولهای قویا تابدار آزاد، گورنشتین انژکتیو و کوهومولوژی موضعی


مدولهای قویا تابدار آزاد، گورنشتین انژکتیو و کوهومولوژی موضعی
در این پایان نامه به مطالعه و بررسی مدولهای قویا تابدار آزاد، قویا هم تابدار، گورنشتین یکدست و گورنشتین انژکتیو پرداخته شده هست.


دستگاه‌های یکانی و مجموعه‌های موجک
دو مدول اول تعمیمی از دو مدول دوم هستند که اونها نیز تعمیمی از مدول های یکدست و انژکتیو هستند.یکی از اهداف اصلی این پایان نامه تقویت این نظریه هست که مدول های مذکور در بسیاری از مسایل همولوژیکی می توانند جایگزین خوبی برای مدول های یکدست و انژکتیو باشند.


آزمونهایی برای مولدهای بیت تصادفی
ضمنا به معرفی مدول های هم خالص یکدست، هم خالص انژکتیو و انعکاس پذیر ماتلیس را معرفی می کنیم که له کمک اونها میتوان مدول های بیشتری را معرفی کرد که قویا تابدار آزاد و قویا هم تابدار باشند.


دستور زبان تصادفی زیرمتن آزاد در حالت زبربحرانی
در حقیقت یک طبقه بندی جدید برای مدول های گورنشتین یکدست سوق میدهد.


ساختار توپولوژیک فضای عملگرهای ترکیبی روی H بینهایت


حل عددی معادله پخش -جذب به روش گرهی


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews