پایه های گربنر و تجزیه اولیه ایده آلهای چندجمله ای


پایه های گربنر و تجزیه اولیه ایده آلهای چندجمله ای
دراین پایان نامه ابتدا پایه هاى گربنر معرفى شده و نحوه هستفاده از اون در محاسبه اعمال مقدماتى روى ایدالها در حلقه چندجمله ایها مورد بحث برنامه مى گیرد.


تعمیمی از مسئله هم متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی
سپس الگوریتمى براى بررسى اول بودن ایده‌آلها دراین حلقه‌ها ارائه مى شود.


بررسی روشهای تکراری در دستگاههای خطی فازی
همچنین روشى براى بررسى صفربعدى بودن یک ایدآل و الگوریتمى براى محاسبه تجزیه اولیه این نوع ایده‌آلها معرفى مى شود.


خاصیت نقطه ثابت در فضاهای باناخ
دربخش دیگرایده الهاى درحالت عمومى تعریف شده و نحوه تشخیص این نوع ایدالها و تبدیل ایده‌آلهای دلخواه به حالت عمومى و تجزیه این نوع ایدالها با هستفاده از الگوریتم ‏‎ZPDF‎‏ ارائه مى شود.


اختلال هایی از مشتق در امتداد مدارهای تناوبی
دراین پایان نامه الگوریتم هاىء‏‎PPD و PPD-0‎‏ نیز معرفى شده اند که به محاسبه تجزیه اولیه ایدألهاى چندجمله ایها روی دامنه ایدآل اصلى مى پردازند.


حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه منفرد با استفاده از روش آدومیان اصلاح شده
منبع اصلى این پایان نامه مرجع ‏‎[6]‎‏ مى باشد و همه الگوریتم هاى ارائه شده ازاین مرجع اخذ شده اند.


گراف‌های راس-انتقالی که تجزیه همگن ندارد


حل عددی معادلات و دستگاه‌های معادلات غیر خطی به روش تجزیه‌ی آدومیان بهبود یافته


98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews