مدولهای صادق در فرمول رادیکال


مدولهای صادق در فرمول رادیکال
فرض کنیم R یک حلقه جایجایى و یکدار و Mیک –R مدول باشد.


اختلال هایی از مشتق در امتداد مدارهای تناوبی
در این صورت، زیرمدول سره K از M را یک زیرمدول اول گوییم.


حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه منفرد با استفاده از روش آدومیان اصلاح شده
هرگاه براى هر rεR و Mεm که rmεK اونگاه mεK یا rM€K همچنین برای زیرمدول سره N از M اشتراک تمام زیرمدولهای اول M که شامل Nبوده را رادیکال اول N درM نامیده میشود.


گراف‌های راس-انتقالی که تجزیه همگن ندارد
در سالهای اخیر رادیکال زیرمدولها بطور گسترده تری مورد مطالعه برنامه گرفته اند.


حل عددی معادلات و دستگاه‌های معادلات غیر خطی به روش تجزیه‌ی آدومیان بهبود یافته
برای زیرمدول N از –R مدول M مجموعه rm را با نماد EM(N) نمایش میدهیم.


گسسته‌سازی به منظور کاهش مدل در حل مسائل معکوس آماری
همچنین –Rتولید شده توسط EM(N) را با REM(N) نشان میدهیم.


تعمیمی برای تبدیل فوریه هیبرید و کاربرد آن
حال میگوییم –R مدول Mدر فرمول رادیکال صدق میکند هرگاه برای هر زیر مدول NازM ، radM(N)=REM(N) .


هر عملگر انتقال ابردوری دنباله ای ضعیف، نرم ابردوری است
در اینجا ثابت میکنیم اگر dimR=0 اونگاه هر –R مدول در فرمول رادیکال صدق میکند.


عملگرهای فرادوری ضعیف54 out of 100 based on 59 user ratings 734 reviews