نظم کاستل ناوو-مامفرد (همراه با معرفی نرم‌افزار مکالی 2)


نظم کاستل ناوو-مامفرد (همراه با معرفی نرم‌افزار مکالی 2)
نظم کاستل ناوو-مامفرد یکی از ناورداهای مهم در هندسه جبری و جبر جابجایی هست که ریاضیدانان بزرگی چون کاستل ناوو مامفرد و ایزنباد در شکل گیری مفهوم اون نقش پايه ی داشته اند و امروزه یکی از حوزه های فعال تحقیقاتی در شاخه های ذکر شده می باشد.


حلقه ماتریس های بالا مثلثی قویا پاک روی حلقه های موضعی
در این پایان نامه با هستفاده از دو روش متفاوت اما همولوژیک نظم کاستل ناوو-مامفرد را معرفی می کنیم و به تعدادی از مسایل مربوط به اون که تا کنون باز بوده اند جواب می دهیم.


بعد و انتروپی برای فراکتال ها
جواب این مسایل تحت شرایط خیلی خاص مثبت و تحت شرایطی نیز دارای مثال نقض هست که این مثال های نقض از خم ها و رویه ها در فضاهای تصویری سه بعدی و چهار بعدی انتخاب شده اند.


روشهای موازی مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی
نرم افزار مکالی 2 نیز در مراحل مختلف این پایان نامه مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


برنامه ریزی خطی فازی : یک رویکرد هندسی


مطالعه رویه های هم پارامتر در شبه کره لورنتزی 3- بعدی


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews