تعیین شناسایی خود همبستگی متناوب در داده‏‎‎‏های سری زمانی

روشهای موازی مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی
برنامه ریزی خطی فازی : یک رویکرد هندسی
مطالعه رویه های هم پارامتر در شبه کره لورنتزی 3- بعدی
مدل های بیز سلسله مراتبی برای برآورد نواحی کوچک
سرشت نمایی برخی گروههای ساده توسط مجموعه مرتبه عناصرشان
الگوریتم شاخه و کرانه برای مسائل شارش شبکه مقعر
همریختی ها و ساختار فضای عملگری جبرهای فوریه و هرتس
حل عددی سیستمهای دینامیکی توسط توابع متعامد (کاربرد در آیرودینامیک)
بررسی کرانه های معکوس ماتریس سه قطری قطر غالب سطری
محاسبه ی تقریبی طیف جرمی حالت مقید D-ذره ها
مدول‌های اول ضعیف ‌شده
یک الگوریتم اساسی جهتی برای یک رده خاصی از مسائل بهینه‌سازی متغیرهای مخلوط به همراه مدل‌سازی و کاهش ضایعات شرکت کابل خودرو سبزوار
تصادفی سازی ساختارهای مرتبه اول
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*