نرم های هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته


نرم های هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته
در این مجموعه هدف اصلی بررسی نرم های هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته پایینی و تاثیر این نرم افزارها بر فضای باناخ و یا دوگان فضای باناخ هست.


یک الگوریتم اساسی جهتی برای یک رده خاصی از مسائل بهینه‌سازی متغیرهای مخلوط به همراه مدل‌سازی و کاهش ضایعات شرکت کابل خودرو سبزوار
برای این منظور ابتدا زیر فضاهای نرمینگ در فضای دوگان X که القاء نرم بر فضای باناخ x هستند را معرفی نموده و سپس ویژگیهای این زیر فضاها مورد بررسی برنامه میگیرد.


تصادفی سازی ساختارهای مرتبه اول
سپس به تعریف توپولوژی (x,y) w که در اون y یک زیرفضای، فضای دوگان بهمراه توپولوژی نقطه به نقطه ای هست میپردازیم.


روش ریاضی برای تصمیم‌گیری واحدهای بهره‌وری ورودی- خروجی بهینه
در این مرحله نشان میدهیم که نرم القاء شده از زیرفضای Y تحت توپولوژی جدید (x,y) w یک تابع نیم پیوسته پایینی هست.


حل مسائل برنامه‌ریزی فازی تصادفی
سپس شرط همواری را بر این نرم می گذاریم.


حل عددی معادله دیفرانسیل غیر خطی برگر با استفاده از B- اسپلاین مکعبی
و شرایط لازم برای وجود نرم هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته پایینی را بررسی میکنیم.


بررسی رابطه بین مهارت‌های حرفه‌ای معلمان ریاضی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه و مقایسه آن بین دو رشته ریاضی فیزیک و علو
سپس با معرفی فضاهای WCDو WCG و WLD و بررسی ویژگیهای اونها نشان می دهیم که فضاهای WCD و WCG دارای نرم هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته پایینی هستند و در مورد فضاهای WLD نشان میدهیم اگر دوگان یک فضای باناخ X و WLD باشد فضای X دارای نرم هموار نقطه به نقطه نیم پیوسته پایینی هست.


جبرهای چندگانه و روابط اساسی


حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی


60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews