استنباط آماری نقطه تغییر برای توزیع نمایی


استنباط آماری نقطه تغییر برای توزیع نمایی
گاهى یک تغییر در میانگین دنباله اى از متغیرهای تصادفى باعث به وجود آمدن نواحى اطمینان و تست هایى در آزمون این نقطه تغییر مى گردد.


روش ریاضی برای تصمیم‌گیری واحدهای بهره‌وری ورودی- خروجی بهینه
هدف اصلى این پایان نامه، آزمون کردن یک تغییر در دنباله اى از متغیرهای تصادفى مستقل خانواده نمایى با توجه خاص به توزیع نمایى از روش درستنمایى ماکزیمم میباشد.


حل مسائل برنامه‌ریزی فازی تصادفی
توزیع هاى دقیق فرض صفر و مقابل از آماره هاى آزمون پیدا میشوند، و توان با یک آزمون برپايه یک آماره روند خطى مقایسه مى گردد.


حل عددی معادله دیفرانسیل غیر خطی برگر با استفاده از B- اسپلاین مکعبی
در این پایان نامه، همچنین یک روش تکرارى ساده برای توزیع های دقیق صفر و مقابل نسبت درستنمایى، جمح تجمعى وآماره هاى وابسته برای آزمون کردن یک تغییر در احتمال دنباله اى از متغیرهاى تصادفى مستقل دوجمله اى پیدا شده هست.


بررسی رابطه بین مهارت‌های حرفه‌ای معلمان ریاضی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه و مقایسه آن بین دو رشته ریاضی فیزیک و علو
آزمون نسبت درستنمایى را با آزمون جمع تجمعى مقایسه کرده، محاسبه مى کنیم که آزمون نسبت درستنمایى کمى،پر توانتر از آزمون جمع تجمعى درنزدیکیهاى اواسط دنباله هست، اما آزمون نسبت درستنمایى در انتهاى دنباله هاخیلى پرتوانتر هست.


جبرهای چندگانه و روابط اساسی
سپس نقاط تغییر را با یک روند خطى براى متغیر نمایى بررسى مى نماییم.


حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی
دنباله اى از متغیرهاى تصادفى نمایى مستقل با میانگینهاى برابر فرض شده هست و مى خواهیم آزمون کنیم که آیا میانگین ها داراى یک تغییر روند خطى در یک نقطه نامعلوم، براى یک مدت نامعلوم در دنباله هستند یا نه و دو آماره از نوع نسبت درستنمایى و آماره هاى نمره کاراى رائو ارائه شده هست.


نمایش جبرهای لی فازی


روش‌های تصویری تکراری برای حل مسائل مقدار ویژه بزرگ


72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews