میانگین‏‎‎‏پذیری با ضرب فشرده و تعمیمی از مفهوم میانگین‏‎‎‏پذیری


میانگین‏‎‎‏پذیری با ضرب فشرده و تعمیمی از مفهوم میانگین‏‎‎‏پذیری
جبر باناخ ضرب فشرده دارد اگر برای هر A Є αعملگرهای ضرب از چپ در α (Lα)‌ و ضرب از راست در α یعنی Rα فشرده باشند.


در باب مساله‌ای ترکیبیاتی در واریته گروه‌ها
یک بحث پايه ی در این پایان نامه بررسی جبرهای باناخ میانگین پذیر با ضرب فشرده هست.


برد ضربگرها روی جبر باناخ
حدس این هست که ضرب فشرده به همراه میانگین پذیری ساختاری قوی ایجاد می کند.


نتایجی از زیرمدولهای اول و تجزیه اولیه روی R*R
بحث پايه ی دیگر پایان نامه میانگین پذیری تقریبی هست که تعمیمی از مفهوم میانگین پذیری هست.


در رابطه با عملگرهای ترکیبی وزندار روی بعضی فضاهای تابعی
در این پایان نامه نشان داده می شود تعدادی از قضیه های پايه ی که برای جبر باناخ میانگین پذیر A داریم برای جبر باناخ میانگین پذیر تقریبی A نیز بربرنامه هست.


نگاشت های مدولی تعمیم یافته روی *c-مدول هیلبرت
همچنین در قضیه ای نشان می دهیم برای جبر باناخ A اگر **A میانگین پذیر تقریبی باشد A میانگین پذیر تقریبی هست.


نگاشت های انقباضی هیکس در فضاهای متریک احتمالی
این قضیه تلاشی هست در راه حل این مساله باز که آیا از میانگین پذیری ضعیف **A میانگین پذیری ضعیف نتیجه می شود یا خیر؟

مساله پایداری اولام برای نگاشت های A-کوادراتیک تعمیم یافته


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews