اول بودن یک مساله P است

روش برش زاویه ای یک ابزار برای بهینه سازی سراسری مقید
برخی از ویژگیهای عملگرهای ترکیبی روی فضای دیریکله
یک روش شبه نیوتن-ناحیه ی اطمینان
بررسی مدل های صف بندی M/G/l چندمرحله ای با بازگشت تصادفی
کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در بهینه سازی (مطالعه موردی در کشاورزی)
ارتباط بین عملگرهای ترکیبی و عملگرهای توپلیتز روی فضای هاردی
قضایای ساختاری برای بسط های ت-کمینه از گروه ها
تابع چگالی احتمال فازی متغیرهای تصادفی فازی و برآوردگرهای فازی پارامترهای فازی آن
محاسبه حق بیمه در مخاطرات دم سنگین
نقش کار گروهی در یادگیری ریاضی دانش‌آموزان
سیگما-فریم های متریک
بهینه‌سازی شبکه و کاربرد آن در مساله پوشش مجموعه
خواص کوهن - مکالی ایده ال های تک جمله ای خالی از مربع
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*