بررسی بیشتر در باره جدول‌های توافقی:مسئله فراوانی صفر


بررسی بیشتر در باره جدول‌های توافقی:مسئله فراوانی صفر
در خیلی از مسائل که با روشهای تجزیه و تحلیل جدولهای توافقی حل می شوند به داده ای برمی خوریم که فراوانی برخی خانه های جدول صفراست این عدد صفر یا صفرواقعی هست یا اینکه بر اثر خطاهای اندازه گیری (در نمونه )صفر نقل شده هست .چنانچه فراوانی صفر واقعی باشد مساله تقریبا حل شده هست .در حالت صفر غیرواقعی برای هر مدل اونالیز آماری جدول توافقی تابحال راههای گوناگونی پیشنهاد شده هست (صرفا برای تسهیل و امکان برآوردکردن پارامترهای مدل)ولی معلوم نشده که از لحاظ خواص یک برآورنده خوب یا قوه آزمون آماری کدام روشی بردیگری (دیگران )مزیت دارد.در پروژه جاری خود به بررسی مساله ای در این زمینه برخورد کردیم (مساله صفردرجدولهای توافقی دوبعدی فرض هستقلال و مساله صفر در جدولهای توافقی چند بعدی مدل‌لگاریتم خطی )هدف این پروژه اونالیز داده آماری این هست که مساله فراوانی صفر را برای چند جدول توافقی تحت چند مدل و آزمون فرض آماری روشهای پیشنهاد شده وروشهای جدید را بررسی و مطالعه کنیم به امید اینکه بهترین روش حل چنین مسئله را بدست آوریم و کاربرد اون را دربسیاری از مسائل صنعتی و کشاورزی و اجتماعی و اقتصادی وآموزشی و پرورشی کشور عرضه کنیم .


روش تصویرسازی هارمونیک برای مساله مقدار ویژه تعمیم‌یافته بزرگ و نامتقارن به کمک انتقال و معکوس


مطالعه نطام آموزشی کویت با تأکید بر برنامه درسی ریاضی


54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews

بررسی عملکرد دانش‌آموزان در استفاده از ترسیم (نمایش نموداری) برای حل مسایل ریاضی
بررسی روش حل برنامه‌ریزی خطی تک و چند هدفه بازه‌ای
نگاشت‌های کامل و موضوعات مرتبط
فرمول انتگرال مختلط وارون برای تبدیلات اشتیلیس و نمایی و کاربردهای آن
مدول‌های ددکیند
یونیزم های لاتیس مقداری و عملگرهای استلزام وابسته به آنها
توزیعهای پارتوی تعمیم ‌یافته و مشخص ‌سازی آنها
مسائل کنترل چندهدفه و کاربردهای آن
محاسبه اندیس راندیک برای بعضی از نانو لوله‌ها
رده‌بندی خمینه‌های از نقص همگنی یک، با خمیدگی مثبت و مجموعه نقطه‌های ثابت ناتهی
فرضیه کاردینال های منفرد
مطالعه گروه هایزنبرگ سه بعدی لورنتزی H3
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*