مطالعه t - طرحها

مباحثی در نظریه مرس
یک روش تکراری سریع برای حل معادلات انتگرالی ولترا-فردهلم
روش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
مدل‌های خودبازگشتی با توزیع‌های حاشیه‌ای نمایی و گوسین معکوس
برآورد بیز و بیز تجربی پارامتر با استفاده از تابع زیان متعادل
مسائل عکس عملگرهای دیفرانسیل پذیر با شرایط مرزی تکین
معادلات کشی - ینسن و پایداری آنها
گراف ناجابجایی یک گروه
روش‌های ساخت ماتریس‌های آدامار
کاربرد نظریه ارزش نهایی در اندازه‌گیری ریسک بازار
فرآیندهای خودبازگشتی با توزیع حاشیه ای نرمال-لاپلاس و نرمال-لاپلاس تعمیم یافته
توسیع مباحثی از گروه ها به ابرگروه ها
مساله طیفی معکوس برای دسته معادلات دیفرانسیل روی نیم خط با نقطه برگردان
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*