حمل عددی انتگرال و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل

توسیع مباحثی از گروه ها به ابرگروه ها
مساله طیفی معکوس برای دسته معادلات دیفرانسیل روی نیم خط با نقطه برگردان
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری با استفاده از روش های تجزیه آدومیان و تکرار تغییر هی
اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن در مسائل تعادل و قضایای نقطه ثابت
مدل های مارکفی پنهان در پیش بینی ساختار دوم پروتئین ها
بخش‌ پذیری نامتناهی توزیع‌های متقارن -چوله
نرخ هم‌گرایی در قضیه حد مرکزی بر حسب اطلاع فیشر
مروری بر داده‌های سانسورشده با تأکید بر سانسور میانی
بسته‌بندی عدد رنگی گراف‌های حاصل ضربی، درختان و شبکه‌های شش‌ضلعی
[بسط جبرهای استاندارد یکسان و جبرهای لیپشیتز]
واشرهای طلایی: تغییرات روی غربال سرپینسکی
توان های گراف و همریختی در گراف ها
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*