تابع گرین برای اپراتورهای خطی با ضرایب غیر ثابت


تابع گرین برای اپراتورهای خطی با ضرایب غیر ثابت
مدل ریاضی مسائل گوناگون به معادلات دیفرانسیل غیرخطی درجه سوم یا Lm م منجر می‌شوند که غائبا ضرایب اونها توابعی از وقت هستند اگر بخواهیم جواب تناوبی این معادلات را بدست آوریم باید تابع گرین برای عملگرهایی با ضرایب غیرثابت بدست آورده شوند.


اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن در مسائل تعادل و قضایای نقطه ثابت
تاکنون توابع گرین فقط برای ضرایب ثابت بدست آمده هست .


مدل های مارکفی پنهان در پیش بینی ساختار دوم پروتئین ها
دراین طرح می‌خواهیم توابع گرین با ضرایب غیر ثابت را بدست آورده و به کمک اون جواب تناوبی معادله دیفرانسیل موردنظر را حاصل گردانیم.


بخش‌ پذیری نامتناهی توزیع‌های متقارن -چوله


نرخ هم‌گرایی در قضیه حد مرکزی بر حسب اطلاع فیشر


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews