تبدیلات تصویری روی فضاهای ریمان و انیشتین


تبدیلات تصویری روی فضاهای ریمان و انیشتین
فرضیه مهمی در هندسه وجود دارد که سالها مورد توجه ریاضیدانان جهان می‌باشد.


توسیع هایی از مدول ها
بخشهائی از این فرضیه در حالات خاص اثبات گردیده هست از جمله نگارنده در رساله ، دکترای خود موفق به اثبات بخشی از این فرضیه گردیده که در دانشگاه تولوز فرانسه به چاپ رسیده هست و سپس دو سال بعد بخش دیگری از مساله را حل نمود ، که بعنوان مقاله‌ای در بیستمین کنفرانس ریاضی ارائه گردیده و در مجله اون به چاپ رسیده هست .


وابستگی های مثبت در مدل متغیر پنهان
با مکاتباتی که مجریان طرح با محققین داشته‌اند ، مساله مذکور همچنان مورد توجه ریاضیدانان جهان می‌باشد ، لذا ادامه تحقیقات در این زمینه همچنان جالب بنظر می‌رسد و از طرف دیگر تبدیلات کانفورمال و تصویری کاربردهای زیادی در رشته‌های دیگر از جمله برنامه‌ریزیهای اقتصادی دارد که اخیرا مورد توجه بسیاری از متخصصین این امر برنامه گرفته هست .


رهیافت بیزی نیمه پارامتری و کاربرد آن در مدل های خطی با اثرهای آمیخته
لذا بخش عمده‌ای از این طرح به بررسی و هستفاده از نتایج بدست آمده برای ساخت الگوریتمهای اقتصادی یافته هست .


بررسی ایده‌آل‌های جمع‌وند در حلقه کاهشی تعویض‌پذیر R


پایداری سیستم‌های تأخیر زمانی با استفاده از روش‌های دینامیکی و حل عددی آنها به کمک چندجمله‌های متعامد


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews