بعد همولوژیک مدول‌های روی حلقه‌های کوهن مکانی تعمیم‌یافته


بعد همولوژیک مدول‌های روی حلقه‌های کوهن مکانی تعمیم‌یافته
Using the theory of flat covers, we introduce a set of primes dual to the set of associated primes.


استفاده از توابع سینک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
It turns out that set has properties similar (or rather dual) to those of the set of associated primes.


اندیس وینر درختان دودویی متعادل
With the aid of this set of primes, we obtain a necessary and sufficient condition for a cotorsion module M, over a ring whose in jective hull is flat, to have a nonzero injective cover.


پیش‌گویی فضایی بیزی در حضور نقاط دورافتاده با استفاده از یک مدل گاوسی تعمیم‌یافته


توابع درون‌یاب فراکتالی اسپلاین مکعبی تعمیم‌یافته


66 out of 100 based on 61 user ratings 686 reviews

قضیه حد مرکزی تابعی برای فرایند پاداش بر اساس فرایندهای نیمه‌مارکف (SMP) و فرایندهای نیمه‌مارکف تعمیم‌یافته (GSMP)
احتمال داشتن ریشه دوم برای یک عضو در یک گروه متناهی
رده های خاصی از مشتق ها روی جبرهای باناخ
انتخاب مدل به روش چگالی شرطی و مقایسه آن با روش فاکتور بیز
کلاف‌های مماس و معادلات دیفرانسیل معمولی از مرتبه اول و دوم
روش تفاضلات متناهی غیر استاندارد برای حل سیستم غیر خطی معادلات در میکروفیلم‌های فلزی دو لایه در معرض لیزرهای پالسی با طول موج خیلی کوتاه
روش‌های بهبود کارایی نمودار کنترل کیفیت T2 - هتلینگ
نگاهی جدید به حاصل ضرب خارجی روی *C- جبر بوسیله یک زیرگروه از درون‌ریختی‌ها
روش اجزاء متناهی متحرک برای حل مسائل دوبعدی وابسته زمانی با استفاده از چندجمله‌ای‌های درونیاب از مرتبه بالا
حل عددی معادلات انتگرال با ترکیب روش‌های اسپلاین- کالوکیشن و درونیابی لاگرانژ
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*