گروههایی که درجه هر نمایش تحویل ناپذیر آنها، حداکثر 2 است

مدلهای گیر و باز گیرش بیزی پویا
کرانهای دوطرفه احتمالهای ورشکستگی و کاربرد آن در بیمه جامع خانه و خانواده (خانوار)
تعیین زمان توقف بهینه فرآیند در نظریه ریسک
برآورد حق بیمه چغندرقند به کمک مدلهای خطی پویا: نظریه و کاربرد
مباحثی در روش تمدید هموتوپی
پایانی -C* جبرها
ارزیابی تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌های زندگی
تعمیم اصل درستنمایی و تابع درستنمایی
برآورد RP(y

دیدگاهی بیزی در تحلیل ناپارامتری داده‌های بقا با بیش از یک مقیاس زمانی و کاربرد آن در تحلیل نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری لوسمی در 24 شهر انتخاب
نمونه‌گیری سازوار
گراف فازی و ابرگراف
میانگین‌پذیری چپ گروه‌های وزن‌دار
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*