نرم عملگرهای ترکیبی روی فضای توابع تحلیلی

تعریف‌پذیری مجموعه اعداد صحیح جبری ساختنی در میدان اعداد ساختنی
مطالعه مدل ریاضی وجود موجهای انفجار در گاز محترق
گروههای جایگشتی متناهی با بزرگترین گروه آبلی خارج
تغییرات آهسته و یکتایی ریشه‌های معادله تابعی در قدم زدن تصادفی شاخه‌ای
تحلیل فضایی در اقلیم‌شناسی
بررسی حلقه‌هایی که صافیهای آن خاصیت جابجایی دارند
مدلهای ARCH و کاربرد آن در اقتصاد و امور مالی
جبرهای چند ارزش و منطق فازی
حل عددی معادله انتگرال ولترا براساس درونیابی مرکب
پایه‌های متعامد فضاهای تانسوری متقارن شده
کاربرد الصاقهای تصویری توماس و وایتهد در الصاقهای پایا
استنتاج قضایای فازی از قضایای کلاسیک
فضاهای لورنز به عنوان L1-Modules و ضرب آنها
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*