اختلال هایی از مشتق در امتداد مدارهای تناوبی

فضاهای لورنز به عنوان L1-Modules و ضرب آنها
نگاشت‌های فانتوم عمومی
اجتماع زیرمدولهای اول
نظریه نوسانات مجموعه‌های جزئی متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع
مطالعه وجود و رفتار مجانبی جواب برای یک رده از معادلات بیضوی روی فضای IR
فضاهای توپولوژی فازی
همگرایی ضعیف فرآیندهای تجربی و آزمون نیکویی برازش برای مدلهای پارامتری
مجموعه‌های تصادفی و استنباط آماری برای مدل‌های بولی
کارآیی نسبی مجانبی دو آزمون و مواردی از استفاده آن
برآورد خطاهای مقادیر و بردارهای ویژه با روش گالرکین
حاصلضرب‌های بلاشکه درونیاب
سیستم تخفیف و جریمه (Bonus-Malus) در بیمه اتومبیل
فرآیند قانون‌توانی برای قابلیت اعتمادپذیری سیستم‌های تعمیرپذیر
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*