یک محک برای حلقه هایی که به طور موضعی ارزیاب هستند و ارائه چند مشخصه سازی برای مدولهای انژکتیو محض

زیرهمسازی و چند زیرهمسازی توابع محدب ژئودزیک روی خمینه ریمانی و کیلری
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
فضای دگردیسی ساختارهای تصویری محدب حقیقی روی رویه‌ها
مدولهای با طیف کراندار
فازی کردن منطق‌های گزاره‌ای
شعاعهای طیفی خانواده‌های ماتریسی
تعمیم زیرمدولهای اول روی حلقه‌های ناجابجایی
روشهای حرکت شبکه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی براساس اصل همتوزیعی
درونیابی و تقریب توابع توسط چندجمله‌ایهای قطعه قطعه و اسپلاینهای با گره‌های آزاد
متراکم سازی در برنامه‌ریزی خطی
پردازش زبان فارسی با شبکه‌های عصبی
بررسی مشخصه‌های توزیع‌های نمایی دو متغیره و چند متغیره براساس نرخ شکست شرطی کاکس
طبقه‌بندی داده‌ها با استفاده از مدلهای ترتیبی
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*