تولید نقاط سازگار سه‌بعدی و کاربرد آن در روش بدون شبکه

کاربرد تئوری صف در ترافیک تهران
حل عددی مسائل خم بیضوی توسط یک الگوریتم تکراری سریع
رده‌ای جدید از روشهای چند جمله‌ای اولیه-دوگان برای بهینه‌سازی خطی
روشهای مطالعه همسنگی در سیستم‌های آشوبناک
برونیابی روش Collocation گسسته در معادله انتگرال از نوع Hammerstein
روش تعدیل شده هدایت گرمای معکوس با کنترل اتوماتیک
ایده‌آلهای اول وابسته به کوهمولوژی موضعی واصل موضعی-سراسری فالتینگ
بحثی درباره نیم‌پیوستگی پائین و انتخابهای پیوسته برای توابع چندتای محدب مقدار
بررسی روشهای برنامه‌ریزی خطی فازی (با استفاده از اعداد و بازه‌های فازی و نظریه امکان)
حل یک IHCP به روش نیمه‌عددی و بررسی پایداری جواب و کاربردهایی از IHCPs
حل عددی مسائل انتقال حرارت همراه با کرانه‌های متحرک
توپولوژی زارسکی روی زیرمدولهای اول یک مدول
فضاهای داخلی ماکزیمال و عملگرهای هانکل روی فضای برگمن
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*