فرآیند کاکس فضایی

حل یک IHCP به روش نیمه‌عددی و بررسی پایداری جواب و کاربردهایی از IHCPs
حل عددی مسائل انتقال حرارت همراه با کرانه‌های متحرک
توپولوژی زارسکی روی زیرمدولهای اول یک مدول
فضاهای داخلی ماکزیمال و عملگرهای هانکل روی فضای برگمن
بررسی حوزه‌های هدایت شده
بیز مرجع و کاربرد آن در توزیع چند جمله‌ای
ساختن فشرده‌سازی‌های گروههای موضعا فشرده توسط فشرده‌سازی زیرگروه و کاربردهای آن
بهینه‌سازی با محدودیت پایگاه قواعد خبره فازی
آشنایی بیشتر با زیرگروههای آبلی -Pگروهها
پایایی طیف‌ها برای نمایش‌های جبرهای C روی فضاهای باناخ
همبستگی اولیه مدول‌ها روی یک حلقه جابجائی
F ضرب از مدولهای انژکتیو و پروژکتیو و فلت
بهینه‌سازی و کنترل خط تولید کارخانه روغن نباتی پارس (قو)
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*