توان های گراف و همریختی در گراف ها

برونیابی به روش کالوکیشن تکراری و مقایسه گالرکین تکراری و کالوکیشن تکراری برای معادله انتگرال نوع دوم
منطقهای -G مجموعه‌ای و منطقهای چندارزشی بر پایه ساختارهای هازی
محاسبه ماکسیمم آنتروپی دیریکله برای طرحریزی داده‌ها
همسنگی در سیستمهای آشوبناک
حوزه‌های شبه ارزیابی
شرط تحلیلی و نامساویهای دیفرانسیل برای مجموعه‌های محدب خطی و محدب خطی ضعیف در Cn
توابع تقریبا" محدب روی گروه‌های توپولوژیک
درخت‌های تصادفی و فرآیندهای مسیری آنها
برآوردگر اطلاع متقابل براساس معیار استقلال مکانی
مقاطع ابر-پیش‌تحلیلی روی ابر-خمینه‌های مختلط
اندازه‌ها و انتگرالهای فازی تعمیم‌یافته
توسیع کمینه در فضای ضرب تانسوری
گروه‌های آبلی‌مینیمال که نتوانند به عنوان گروه اتومورفیسم گروه‌ها قرار گیرند
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*