مدل های واریانس شرطی ناهمگن اتورگرسیو

رگرسیون ریج و بررسی رابطه بین سواد و تعداد پاسخ به پرسشنامه بودجه خانوارهای ساکن شهری کشور در سال 1354
تهیه یک طرح مناسب برای آمارگیری از مصرف و هزینه خانوار
جای‌یابی مراکز منطقه‌ای و آموزشی دانشگاه آزاد ایران
میزان انتقال ممان سینتیک در تهران در ماه فوریه سال 1964
طرح درجه‌بندی واحدهای بانک ملی ایران
مقدمه‌ای بر نظریه ریاضی جمعیت
مبانی نظریه اخذ تصمیم و نتیجه‌گیری.بخش اول.مبانی کلی نظریه تصمیم
نظریه ریاضی بازی‌ها
روش‌های ریاضی در نظریه اعتبار
روشهای آماری پیشرفته در تحقیقات بیومتری
روشهای برآورد بهرهمگانی در تجزیه عاملی
تئوری ریاضی آکتو دریائی (محاسبات بیمه) بانضمام یک تحقیق عملی
بررسی آمار سوختگی افراد
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*