ایده‌آل‌های اول الحاقی مدول‌های کوهمولوژی موضعی بالایی نسبت به یک ایده‌آل