بهترین تقریب در Lp(S,X)


بهترین تقریب در Lp(S,X)
موضوع این رساله بحث درباره تقریب شدن Lp(s,G) در Lp(S.X) هست .


مقسوم علیه های صفر در حلقه های جابجایی (حلقه های G-GCD)
این مسئله یکی از موضوعات مورد بحث و جالب در نظریه تقریب هست .


ساختن مشبکه های متناهی با استفاده از ماتریس ها، گراف ها و روابط هم ارزی
فرض کنید X فضای باناخ، G یک زیرفضا از X و (S,A, ) یک فضای اندازه باشد.


بررسی خواص متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته
G را زیر فضای تقریب X می‌نامیم، اگر برای هر x متعلق به X حداقل یک y در G یافت شود بطوریکه x-y d(x,G).


حل عددی انتگرالهای نوسانی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لاگر
فضای همه توابع بطور قوی اندازه‌پذیری از S به X را که s f < ، بصورت Lp(S,X) نمایش می‌دهیم و در فصل اول ثابت می‌کنیم این فضا یک فضای باناخ هست .


گروههای تبدیل روی زیر مجموعه های پایا و فشرده سازی های یک گروه موضعا فشرده
خلیل و دیب [7] Deeb برهانی را درباره معادل بودن بافتن زیرفضاهای تقریب در L1(S,X) و (P>1)Lp(S,X) ارائه کرده‌اند، از اینرو بررسی را به یافتن زیرفضای تقریب در L1(S,X) محدود می‌کنیم.


ارتباط بین رده پوچتوانی و درجه سرشتهای تحویل ناپذیر p- گروههای متناهی
همچنین سعیدی و دیگران [8,6,5] با گذاشتنو شرایط کافی روی زیرفضای G ثابت کردند L1(S,G) زیرفضای تقریب L1(s,X) هست .


مساله رفع خرابی سیستمهای توصیفی
در انتهای فصل 2، وجود نگاشت مجاورت پیوسته و نیز تقریب شدن X rG+H rY در X rY مورد بحث برنامه می‌گیرد.


حل عددی یک کلاس از معادلات انتگرال- دیفرانسیل به کمک روش تاو
اخیرا با هستفاده از یک مثال ثابت شده که L1(S,G) همواره زیرفضای تقریب L1(S,X) نیست .

با وجود این چنانچه تنها شرط جدایی‌پذیر بودن زیرفضای تقریب G را داشته باشیم، L1(S,G) زیرفضای تقریب L1(S,X) هست .

ولی هنوز این مسئله باز هست که: تحت چه شرایط لازمی روی زیرفضای L1(S.G), G زیرفضای تقریب L1(S,X) هست ؟


80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews