بررسی زمان انقراض فرآیندهای همه‌گیر لجستیک


بررسی زمان انقراض فرآیندهای همه‌گیر لجستیک
در این رساله یک فرآیند همه‌گیر لجستیک روی جامعه‌ای همگن و بسته در نظر گرفته می‌شود بطوری که Xn(t) عده بیماران در لحظه t بوده که به وسیله یک فرآیند زاد و مرگ مشخص می‌شود.


نظریه مشبکه ها و ایده‌آلهای فازی
در حالتی که نرخ زاد ( ) بزرگتر از یک هست ، برای میانگین وقت انقراض بیماری در جامعه، وقتی n--> ، فرمولهای مجانبی، ارائه می‌شود.


بررسی جامع روندهای تخصیص مقادیر ویژه در پس خورد خروجی
همچنین تنها پارامتر موجود در فرمولهای مجانبی ارائه شده نیز به وسیله روش ماکسیمم درستنمایی برآورده می‌شود.


ارزیابی ساختاری تفکیک آنزیمی فوریل الکل های نوع دوم توسط لیپازPPL


فرآیندهای مرتبه دوم ساده و فرآیندهای پایدار با همبستگی متناوب


66 out of 100 based on 61 user ratings 686 reviews

حل معادله انتگرالی نوع دوم تعریف شده روی(تتا, بی نهایت‏‎[‎‏ با استفاده از روش پیش حالت سازه شده روش گرادیان مزدوج
تجزیه قطبی توابع با مقادیر برداری
یک روش سادک تصویری برای حل مسایل بهینه سازی
حل عددی مسائل برنامه ریزی مرتبه دوم با استفاده از شبکه های عصبی و سیستمهای دینامیکی
روش آدامز برای حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی معمولی
طرح های بلوکی، دسته بندی و پوششی جهت دار
مطالعه الکتروشیمیایی و اسپکتروسکوپی کمپلکس های ارتوفنانترولین با کبالت(II)
تجزیه عمیق مدولها
پایه های نامشروط در فضاهای باناخ
عملگرهای ضربی تحویل ناپذیر روی فضاهای توابع تحلیلی
Does the order of parameters in the where clause affect whether a table uses an index?
SQL statement from two tables
Slow SQL Code on local server in MS Access
SQL Query without nested queries
Clearbox Radius attributes through SQL statement?
IBM DB2 LPAD/RPAD
What's the difference between HAVING and WHERE?
What's the best data type for a 1 character code column in a SQL table?
Update multiple values in a single statement
Operator does not exist: interval > integer
*