مدولهای توزیع‌پذیر


مدولهای توزیع‌پذیر
در این پایان‌نامه ابتدا همریختی‌های مدولی به طور معکوس توزیع‌پذیر را تعریف کرده و با هستفاده از اون به بررسی خاصیت توزیع‌پذیری روی مدولها می‌پردازیم.


بررسی لاتین تریدها و ساختار آنها
در ادامه ارتباط خاصیت توزیع روی یک مدول خاصیت توزیع‌پذیری روی موضعی‌سازی اون را بررسی می‌کنیم.


کدامیک از عملگرهای ترکیبی القائی توسط توابع خطی کسری نرمال اساسی هستند؟
سپس مدولهای ضربی را معرفی کرده و اون را روی حلقه‌های موضعی و نیم‌موضعی مورد بررسی برنامه می‌دهیم.


شناسایی زنبورهای پارازیتویید مگس مینوز سبزیجات ‏‎Liriomyza sativae(Dip.: Agromyzidae) و بیولوژی زنبور Diglyphus isaea(Hym.: Eulophidae) ‎‏در تهران،‌ ایران
در پایان به بررسی مدولهای ضربی که خاصیت توزیع‌پذیری دارند، می‌پردازیم.


بررسی صفر-پایداری روش های چندگامی با طول گام متغیر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی


بکارگیری شبکه عصبی در ماشینکاری تخلیه الکتریکیEDM جهت پیش بینی و صافی سطح و بررسی پارامترهای بهینه ماشینکاری
نمایه ها:


72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews