بررسی مسئله حساسیت در سیستمهای کنترل


بررسی مسئله حساسیت در سیستمهای کنترل
در این پایان نامه مساله تخصیص مقادیر ویژه با حساسیت کمینه برای سیستمهای خطی کنترل پذیر مورد بررسی برنامه می گیرد.


قابهای تنگ بیضوی و تجزیه تصویری عملگرها
در ابتدا یک روش محاسباتی برای یافتن جواب مساله تخصیص مقادیر ویژه ستبر بیان شده هست.


شبیه سازی واحدNGL فاز 1 پارس جنوبی و پیش بینی دمای خروجی از شیرفشارشکن سیکل تبرید این واحد
در این روش وجود مشتقات اول و دوم تحلیلی از تابع هزینه پیشنهادی این امکان را فراهم می سازد تا بتوان این مساله را به یک مساله بهینه سازی تبدیل نمود که برای حل اون روند مینیمم سازی نامقید هستاندارد بر پایه روش نیوتن به کاربرده شده هست.


انشعاب کلی (جهانی) جریان
در ادامه نشان داده می شود که با هستفاده از فرم صریح پس خورد حالت پارامتری می توان جواب نهایی مساله تخصیص مقادیر ویژه ستبر را تعیین نمود.


ایده آل راتلیف-راش در حلقه های نوتری
در این راستا یک الگوریتم عددی جدید برای یافتن کنترلر پس خورد حالت با حساسیت کمینه در مساله تخصیص مقادیر ویژه برای سیستمهای خطی کنترل پذیر معرفی شده هست.


قضایای تقریب در ابرساختارهای جبری
با هستفاده از یک فرم همدم برداری پارامتری تعمیم یافته این مساله به صورت یک مساله کمینه سازی نامقید فرمولبندی شده هست.


پوششهای شاخه ای و اوربیفلدها
همچنین از طریق روابط صریحی که برای پارامترهای غیرخطی به دست می آید، می توان حساسیت سیستم تحت کنترل را با هستفاده از یک روش جستجوی قوی کمینه ساخت.


زیرگروههای c- و به طور ضعیف c- نرمال، و حلپذیری
در واقع می توان جواب نهایی مساله کمینه سازی حساسیت را به دست آورد.


پیوستگی تابعکهای خطی ضربی در جبرهای توپولوژیکی
مقایسه مثالهای عددی موجود تائیدی بر این الگوریتم جدید می باشد.
54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews