دمتیلاسیون انتخابی متیل استرها و بررسی واکنش ترکیبات کربونیل و دی کربونیل با هیدروکسیل آمین ها در محیط Ionic Liquid

بررسی اثر کاتالیزوری پیرول بر الکتروپلیمریزاسیون و پلیمریزاسیون شیمیایی مونومرهای N- پنتیل و N- دودسیل پیرول
سنتز و بهینه سازی شرایط تهیه 12،10،8،6،4،2-هگزابنزیل -12،10،8،6،4،2- هگزاآزاایزوورتزیتان (HBIW) توسط امواج اولتراسونیک
تهیه نانو همو و ترپلیمر (آنیلین-ارتومتوکسی آنیلین-ارتو متیل آنیلین) به روشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی و بررسی رسانایی، حلالیت و مورفولوژی آ
بررسی و سنتز و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور
سنتز نانوذرات اکسید روی و بررسی شرایط مختلف محیط بر روی مورفولوژی و اندازه این نانوذرات
سنتز و بررسی رفتار تورمی هیدروژل های ابرجاذب چندسازه ای بر پایه کاپا-کاراگینان، تالک و تکپار آکریل آمید
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
1- معرفی روشی جدید، تک ظرف و چهار جزئی جهت سنتز مشتقات پیرازولو [b-4,3]پیریدین-5-کربوکسامید 2- اکسایش ترکیبات آلی با استفاده از اکسنده سدیم برومات
کپسوله کردن نانو ذرات اکسید روی درون زئولیت ZSM-5 و بررسی فعالیت فتو کاتالیتیکی آن در دگراداسیون 4-نیتروفنل
سنتز الکتروشیمیایی پلیمر رسانا از 2-آنیلینواتانول در محیط های آبی و بررسی محصولات سنتزی
تهیه ی کمپلکس های بیس کی لیت نامتقارن مس (II) و بررسی سولواتو کرومیسم آن ها
مهندسی کریستال در کمپلکس‌های پلیمری جیوه (II) شامل لیگاندهای آمیدی بر پایه‌ی پیریدین و پیرازین؛ اثر پیوند هیدروژنی در انباشتگی کریستالی
سنتز مشتقات جدید 3-(2-فنوکسی بنزیل)-1و2و4-تریازول ها و ... به عنوان دسته جدید لیگاندهای گیرنده بنزودیازپین
مطالعه مبادله یون پرکلرات در خلال فرآیند اکسایش و کاهش فیلم پلیمری پلی پیرول/ پلی وینیل سولفونات (PPy/PVS) در محیط استو نیتریل با روشهای ولتامتر
واکنش سه جزئی ترشری بوتیل ایزوسیانید با دئوکسی بنزوئین در مجاورت استرهای استیلنی
استخراج نقطه ابری برای اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری پی در پی آرسنیک (III) و آنتیموان (III) با استفاده از روش دی اتیل دی تیوکاربامات نقره رگرسیون
مطالعات نظری از آغاز پلیمرهای بورازین: بستگی خواص الکترونی به اندازه مولکول و تعداد الکترون ها
سنتز و شناسایی لیگاندهای سه پایه دارای هتروسیکل های نیتروژن دار و بررسی شیمی کوئوردیناسیونی آنها با فلزهای واسطه
اثر حلال پروپانول بر ثابت اتوپروتولیز و ثابت‌های پروتونه شدن تریپتوفان
1- مطالعه خواص کاتالیستی کربیدهای مولیبدن و تنگستن بر پایه زئولیت ZSM-5 در رفورمینگ n-هپتان و Dehydroaromatization متان و تبدیل آن به بنزن 2- بررسی شیمی سطح
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*