بکارگیری روش‌های جدید برای سنتز هتروسیکل‌های 5،1- بنزودیازپین‌ها و 2- آریل بنزوتیازول‌ها

مطالعه مبادله یون پرکلرات در خلال فرآیند اکسایش و کاهش فیلم پلیمری پلی پیرول/ پلی وینیل سولفونات (PPy/PVS) در محیط استو نیتریل با روشهای ولتامتر
واکنش سه جزئی ترشری بوتیل ایزوسیانید با دئوکسی بنزوئین در مجاورت استرهای استیلنی
استخراج نقطه ابری برای اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری پی در پی آرسنیک (III) و آنتیموان (III) با استفاده از روش دی اتیل دی تیوکاربامات نقره رگرسیون
مطالعات نظری از آغاز پلیمرهای بورازین: بستگی خواص الکترونی به اندازه مولکول و تعداد الکترون ها
سنتز و شناسایی لیگاندهای سه پایه دارای هتروسیکل های نیتروژن دار و بررسی شیمی کوئوردیناسیونی آنها با فلزهای واسطه
اثر حلال پروپانول بر ثابت اتوپروتولیز و ثابت‌های پروتونه شدن تریپتوفان
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز پلیمرهای جدید بر پایه استایرن
مطالعه نظری اثر میدان الکتریکی بر روی خواص نانولوله های کربنی تک دیواره
بررسی فیتوشیمیایی گیاه Crocus sativus و استخراج اسانس آن با سه روش تقطیر آبی (HD)، میکرواستخراج از فضای فوقانی با قطره (HS- SME) و تقطیر آبی کوپل شده با م
سنتز آمیدهای مشتق‌‌شده از 2و6- دی‌آمینوپیریدین، اکسیم‌ها و کاربرد تجزیه‌ای آنها
استری نمودن و دی استری نمودن اسیدهای آلی و استرها بوسیله پلی اکسومتالیتها
مهندسی کریستال در کمپلکس های جیوه (II)، شامل لیگاندهای آمیدی بر پایه ی پیرازین؛ اثر برهم کنش ?-? و پیوند هیدروژنی بین مولکولی در انباشتگی کریست
اندازه‌گیری بعضی از ترکیبات دارویی توسط روش تجزیه‌ای طیف‌نورسنجی تزریق پیوسته و ایستا در محصولات دارویی و اندازه‌گیری مقدار کم هموگلوبی
کمپلکس های جدید منگنز با لیگاندهای باز شیف هیدرازین با اتم های دهنده O و N: سنتز، شناسایی، فعالیت کاتالیزوری و مطالعه با روش الکتروشیمی
1- سنتز نانوکامپوزیت های پلی آنیلین/نانولوله های کربنی چند دیواره به روش پلیمریزاسیون آنزیمی 2- سنتز پلی پیرول و پلی (3،4-اتیلن دی اکسی تیوفن) ب
بررسی چندواکنش چندجزیی جدید از ایزوسیانیدها: سنتز پی پیریدین- 2،6-دی‌اون‌ها، 1،2-دی‌هیدروایزوکینولین‌ها و 1-آمینوایمیدازو(1،5-a)ایزوکینولین
سنتز و شناسایی برخی ترکیبات کوئوردیناسیونی جدید آهن بالیگاندهای هیدرازون و بررسی الکتروشیمی این ترکیبات
1- تهیه دی هیدروپیریمیدینون‌ها و سنتز آمینوآزولومتیل نفتول‌ها، 2- اکسایش کاتالیستی آلکیل‌آرن‌ها با استفاده از N- هیدروکسی فتالیمید در حضور
شبیه سازی دینامیک مولکولی آب، کیومن و سدیم دودسیل سولفات
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*