محاسبه خواص انتقالی برای مخلوط گازهای متان-تترافلوئورومتان و بنزن-متانول با استفاده از روش نیمه تجربی وارون سازی

1- تهیه دی هیدروپیریمیدینون‌ها و سنتز آمینوآزولومتیل نفتول‌ها، 2- اکسایش کاتالیستی آلکیل‌آرن‌ها با استفاده از N- هیدروکسی فتالیمید در حضور
شبیه سازی دینامیک مولکولی آب، کیومن و سدیم دودسیل سولفات
بررسی دینامیک عفونت HIV با استفاده از اتوماسیون سلولی
اکسایش برخی از دی هیدروپیریمیدینون ها تحت شرایط حرارتی و تابش امواج فرابنفش، امواج صوتی-فراصوتی و امواج ریزموج
بررسی حذف آمین های آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحله ای با استفاده از بنتونیت به روش اسپکتروفلورومتری
مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
کاربرد الکترود خمیر کربن اصلاح شده با زیرکونیوم فسفات قرار گرفته روی سیلیکاژل برای اندازه گیری ولتامتری عاری سازی آندی سرب (II) در حضور کادمی
MoO3/K2S2O8 یک سیستم اکسایشی جدید، موثر و ملایم
تهیه نانو لوله های کربنی با استفاده از مواد نانو متخلخل
سنتز مشتقات 2- ایمیدازولین و بیس ایمیدازولین با ترکیبات نیتریل در حضور کاتالیزور تنگستو سیلیسیک اسید تثبیت شده بر روی سیلیکاژل و کربوکسیل زد
سنتز و شناسایی هتروسیکلهای آزولی
سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی پلی اکسومتال، متالوپورفیرین و متالو بازشیف محبوس شده در زئولیت
بررسی اکسایش مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین ها در مایع یونی اسید برونستد
پلی [N-برمو-N-اتیل-بنزن-1,3-دی سولفون آمید] و N,N,N,N-تترابرموبنزن-1,3-دی سولفون آمید به عنوان کاتالیزورهای ملایم برای شکستن اپوکسیدها و محافظت گروه
سنتز نانوساختارهای پلی پیرول و استفاده از آن در ریزاستخراج فاز جامد
بررسی چند واکنش چند جزیی جدید از ایزوسیانیدها: سنتز پی پیریدین -2،6-دی اون ها، 2،1-دی هیدروایزوکینولین ها و 1-آمینوایمیدازو[1،5-a] ایزوکینولینیوم
سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف (بزرگ‌ ‌حلقه و بازحلقه) حاوی آمین‌های آروماتیک و کمپلکس‌های مربوطه آن‌ها با تعدادی از یون‌های فلزی
واکنش های محافظت الکل ها به آلکوکسی متیل اترها و محافظت زدایی آنها و تبدیل مستقیم آنها به الکل ها، استات ها، تری متیل سیلیل اترها، نیتریل ها،
روش جدید و سریع اکسایش مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین توسط پیش برنده Bi(NO3).5H2O[bmim]Br
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*