طراحی و ساخت حسگر نوری نیکل (II) بر اساس نشانش 1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول روی غشا تری استیل سلولز

اکسایش شبه حیاتی هیدروکربن ها توسط سدیم پریدات کاتالیز شده بوسیله ی باز شیف منگنز قرار گرفته روی نانولوله های کربنی چند دیواره
مطالعات ولتامتری بر همکنش فورازولیدون با BSA
1-سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از ایزوسیانیدها2-سنتز ایمیدازول های چهار استخلافی با استفاده از کاتالیزورهای پاراتولونن سولفونیک اسید و
طراحی یک اپتد بر اساس تثبیت دایتیزون بر روی غشای تری استیل سلولز جهت اندازه گیری کادمیم در نمونه های آب و خاک آلوده
سنتز (3H)4- کینازولینونها در حضور کاتالیزور DABCO سنتز مشتقات بنزاکسازول در حضور کتالیستهای هتروپلی اسید سنتزپیرانوپیرازولها از واکنش تک مرحله
سنتز نمک تری اتیل آمونیوم سولفوریک اسید منو (2- سولفوکسی اتیل) استر بعنوان حلال و معرف اسیدی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
بررسی فیتوشیمایی گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius، ترکیبات رنگی و اسانس
مطالعه سنتزی واکنش مشتقات تیواوره با استرهای استیلنی در حضور سیلیکای نانوساختار
مطالعات بازدارندگی خوردگی آلومینیوم در محیط‌های اسیدی و بازی در حضور آنیلین، فنل و تیوفنل
سنتز فسفوران‌ها با گروه‌های چندعاملی و تهیه مشتقات کینوکسالین با دو روش متفاوت حرارتی و تابش مایکروویو
نقش ساپور‌ت‌ها و ارتقاءدهنده‌ها در فعالیت کاتالیتیکی کاتالیستهای دو فلزی آهن-منگنز برای هیدروژناسیون منوکسیدکربن
سنتز و مطالعات الکتروشیمیایی برخی از نانوساختارها: برهمکنش با بیومولکول‌ها به صورت تک‌لایه‌های خودآرا و کاربرد در فرایند میکرواستخراج فا
ساخت و بررسی الکترود کربن - مایع یونی اصلاح‌شده با پروس آبی و استفاده از آن به عنوان حسگر بیولوژیکی در اندازه‌گیری گلوکز
مطالعه واکنش بین تری‌فنیل فسفین و دی‌آلکیل استیلن دی‌کربوکسیلات در مجاورت سولفانیلیدها
واکنش ویتیگ بین ایلیدهای پایدار فسفر و گروه‌های کربونیل
بررسی ساختارهای توالی تکرارشونده از n واحد (HHAHHAAD) با n=1,2,0 در پروتئین غنی از هیستیدین HRPII و Heme مالاریا و مطالعه معادله حالت MLIR در سیستم‌های بیو
سنتز 2و3-دی هیدروکوینازولین -4(1H)-اون‌ها و کوینازولین-4(3H)-اون‌ها بوسیله بیسموت نیترات در غیاب حلال
بررسی طیف‌سنجی و ترمودینامیکی برهمکنش دزوکسی ریبونوکلئیک اسید طحال گاوی (Ct-DNA) و داروی پیشنهادی ضد سرطان مزو تتراکیس (تترافلوئورو تری متیل آ
سنتز مایکروویو مشتقات دی هیدروپیریمیدیلون‌ها، سینامیک اسیدها و ایمین‌ها و سنتز ایلیدهای فسفر پایدار و ایمینوفسفوران‌های مربوطه
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*