روشهای جدیدی برای تهیه مشتقات ایندول

اکسایش هیدروکربن‌ها و سولفیدهای آلی با تترابوتیل آمونیوم اکسون در حضور B-تترابرمو-مزو-تتراکیس(4-متوکسی فنیل) پورفیریناتومنگنز(III)استات
کمبود مرتبه در مطالعه اسپکتروفوتومتری تعادل تفکیک اسید در محیط‌های مایسلی و مخلوط حلال
اثر مجاورت ابررسانایی در گرافین
سنجش گونه‌های بیولوژیکی (دوپامین، آسکوربیک اسید و ...) با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات فلزی
معادله حالت، پدیده جذب و مطالعه امتزاج پذیری پلیمرها با استفاده از تئوری فلوری-هوگینز و روش شبیه‌سازی دینامیک ذرات درشت - سایز
مطالعه لومینسانس تقویت شده و اسپکتروفتومتری برخی ترکیبات سمی و اندازه گیری آنها با استفاده از کمومتریکس
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
مطالعه اسپکتروسکوپی و الکتریکی-نوری برخی رنگینه‌های لیزری و فلوئورسنت در میزبان‌های همسانگرد و ناهمسانگرد
مطالعه سنتز ایلیدهای پایدار فسفر در محیط آب
بررسی واکنش‌های ترکیبات NH و ‍CH اسید در حضور استرهای استیلنی در محیط آب
تهیه بیس ایندولیل متان و دی پیرومتان در حضور آلومینیوم تری فلات
سنتز، شناسایی و مطالعه الکتروشیمیایی پورفیرین‌های آهن (III) با لیگاندهای بازی نیتروژن‌دار
بررسی تاثیر Fe(HSO4)3 در تسریع برخی از واکنشهای آلی
مطالعه ارتباط کمی ساختار فعالیت لیگاندهای 2-فنیل نفتالن روی گیرنده استروژنی ER با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک - رگرسیون خطی چندتائی و شب
اثرات حلال روی اپوکسایش کاتالیزوری الکن‌ها توسط تترا-ان-بوتیل آمونیوم پرآیدات در حضور منگنز (III)تترا-فنیل پورفیرین‌ها و دهنده‌های نیتروژن
سنتز برخی مشتق های هتروسیکلی جدید با اثرات احتمالی بیولوژیک
شنتز، شناسایی، مطالعات ساختاری و آنالیز حرارتی پلیمرهای کوئوردیناسیونی جدید از لانتانیدها و آکتینیدها در مقیاس نانو
اندازه گیری تریپتوفان به روش ولتامتری پالس تفاضلی با استفاده از الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با سیلیکاژل پیوند شده با زیرکونیوم فسفات و PW
تهیه و شناسایی کمپلکس های آهن و مس با لیگاندهای پیریدیل فسفینی و استفاده از آن ها در اکسایش سولفیدهای آلی
تهیه لیگاند N-(2-پیریدیل متیلن) بنزن-1، 4-دی آمین و کمپلکس های آن
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*