برم‌دار کردن گزینشی توأم با اکسایش مشتقات عامل دار آروماتیکی با برموآمینوکرومات ها

سنتز، شناسایی و مطالعه الکتروشیمیایی پورفیرین‌های آهن (III) با لیگاندهای بازی نیتروژن‌دار
بررسی تاثیر Fe(HSO4)3 در تسریع برخی از واکنشهای آلی
مطالعه ارتباط کمی ساختار فعالیت لیگاندهای 2-فنیل نفتالن روی گیرنده استروژنی ER با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک - رگرسیون خطی چندتائی و شب
اثرات حلال روی اپوکسایش کاتالیزوری الکن‌ها توسط تترا-ان-بوتیل آمونیوم پرآیدات در حضور منگنز (III)تترا-فنیل پورفیرین‌ها و دهنده‌های نیتروژن
سنتز برخی مشتق های هتروسیکلی جدید با اثرات احتمالی بیولوژیک
شنتز، شناسایی، مطالعات ساختاری و آنالیز حرارتی پلیمرهای کوئوردیناسیونی جدید از لانتانیدها و آکتینیدها در مقیاس نانو
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
تهیه و شناسایی کمپلکس های آهن و مس با لیگاندهای پیریدیل فسفینی و استفاده از آن ها در اکسایش سولفیدهای آلی
تهیه لیگاند N-(2-پیریدیل متیلن) بنزن-1، 4-دی آمین و کمپلکس های آن
سنتز و بررسی کامپوزیت و نانو کامپوزیت ZrO2-MnO2 و مقایسه رفتار جذبی آنها
تبلور سولوومگنتیکی نمکهای سولفات و کلرید منگنز (II)، کبالت (II) و بررسی خواص شیمیایی و ساختار بلوری آنها در اثر میدان مغناطیسی
ساخت الکترود یون گزین حساس به یون تالیم (I) با استفاده از میله کربنی
سال یابی نمونه سفال های پوکردوال بر اساس رفتار ترمولومینسانس و نمودارهای درخشش آن
سنتز الکتروشیمیایی نانو ساختارهای کادمیم سولفید به روش پالس جریان
سنتز، شناسایی و مطالعه بیولوژیکی تعدادی از کمپلکس های آریل و الکل هیدرازون های ترکیبات عناصر واسطه
بررسی سنتز مشتقات آمینو نفتول ها در شرایط بدون حلال
سنتز رنگینه های آزوی جدید و بررسی خواص طیفی آنها
استفاده از یونوفورهای آلی و اصلاحگرهای معدنی در طراحی الکترودهای اصلاح شده شیمیایی
کاربرد سل-ژل در الکتروشیمی و بررسی ترمودینامیکی سیستم های الکترلیتی چند جزیی به روش پتانسیومتری و براساس مدل برهمکنش یونی پیتزر
استفاده از سیستم اکسایشی جدید در واکنش بایر-ویلیگر لاکتونی کردن آریل اسیدها با آنیون پراکسی دی سولفات و نمکهای فلزی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*