اندازه گیری اسپکتروفوتومتری کبالت (II) با استفاده از سدیم دی اتیل دی تیو کربامات، پس از استخراج نقطه ابری

پوشش الکتروشیمیایی پلی پیرول با دوپنت پلی فسفات روی سطح استیل، و کاربردهای آن در سیستم های جداسازی SPE و SPME
محاسبه ضرایب فرانک - کوندون برای مولکولهای دو اتمی با استفاده از تابع پتانسیل هووا
مطالعه استوکیومتری، پایداری و ترمودینامیکی واکنشهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند 15-کراون- 5 با یون سدیم در مخلوط های دوگانه استونیتریل و نیتروبن
اندازه گیری غیر مستقیم آسکوربیک اسید و کاتکول با کمپلکس شیف باز مس (II) به روش اسپکتروفتومتری
مطالعه هدایت سنجی و گرما سنجی برخی از یون های فلزات قلیایی، قلیایی خاکی و لانتانیدها با لیگاند 4 و 4(5) دی ترشمری بوتیل دی بنزو -18 کراون -6
سنتز و شناسایی کمپلکس های Co(II),Cd (II), Zn(II), Cu(II) با 4،3 دی آمینو-1، 2، 4 تری آزول
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
استیل دار کردن نشاسته در محیط آبی
طراحی و ساخت فتومتر بر پایه قطعات نیمه هادی و استفاده از آن در آنالیز شیمیایی
تهیه پلیمرهای کئوردینانسی بیسموت (III) با عامل پلساز آزید
آروماتیزه کردن اکسیداسیونی مشتقات 7- آریل -12،11،10،9 - تتراهیدرو 6H- کرومنو [b-3،4] کینولین 8،6- دی اون ها
تهیه ی مشتقات جدیداسپایروکرومنوپیریمیدین ایندولین و کرومنوپیریمیدین
ترمودینامیک پیوند تئوفیلین به آلبومین سرم انسان
استخراج و تعیین مقدار باقیمانده سه داروی ضد قارچ ایمیدازولی در شیر
بازه های کوانتومی تقسیم شده: رده جدیدی از زیر سامانه های کوانتومی
بررسی اثر ضدالتهابی اسانس گیاهان دارویی مصرفی در طب ایرانی و طراحی و فرمولاسیون میکروکپسول های حاوی اسانس نعناع با رهایش کنترل شده
استفاده از روشهای تجزیه ای غیر تخریبی در بررسی اثر اتفون در رسیدگی گوجه فرنگی
بررسی و تعیین ساختار مولکولی مواد تشکیل دهنده اسانس گونه ای از تیره باقلا و بررسی خواص آنتی اکسیدانت آن
جداسازی گازهای ارزشمند Flare Stack با استفاده از نرم افزار Aspen Plus و ارزیابی اقتصادی آن
مطالعه اثر عدم تقارن سورفکتانت دورشته ای بر میسل های با ساختار نانو
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*