واکنش های تراکمی ترکیبات کربونیلی گوناگون در محیط مایع یونی

ترمودینامیک پیوند تئوفیلین به آلبومین سرم انسان
استخراج و تعیین مقدار باقیمانده سه داروی ضد قارچ ایمیدازولی در شیر
بازه های کوانتومی تقسیم شده: رده جدیدی از زیر سامانه های کوانتومی
بررسی اثر ضدالتهابی اسانس گیاهان دارویی مصرفی در طب ایرانی و طراحی و فرمولاسیون میکروکپسول های حاوی اسانس نعناع با رهایش کنترل شده
استفاده از روشهای تجزیه ای غیر تخریبی در بررسی اثر اتفون در رسیدگی گوجه فرنگی
بررسی و تعیین ساختار مولکولی مواد تشکیل دهنده اسانس گونه ای از تیره باقلا و بررسی خواص آنتی اکسیدانت آن
جداسازی گازهای ارزشمند Flare Stack با استفاده از نرم افزار Aspen Plus و ارزیابی اقتصادی آن
مطالعه اثر عدم تقارن سورفکتانت دورشته ای بر میسل های با ساختار نانو
سنتز ایمیدازول های 2، 4، 5- سه استخلافی با استفاده از کاتالیزگر آمونیوم دی هیدروژن فسفات نشانده شده بر روی سیلیکا به عنوان یک کاتالیزگر ناهمگن
بازیافت و تخلیص شیمیایی ایزوتوپ 6Li توسط رزینهای تبادل یونی
حل عددی معادله تکانه زاویه ای اوربیتالی در شیمی کوانتومی با روش شبه طیفی و تعمیم آن به دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی
مطالعه تئوری ساختار ترکیبات کلرینه شده فروسن به روش تئوری تابعیت دانسیته با استفاده از شبه پتانسیل ها
حل رابطه ی تابع توزیع شعاعی با استفاده از پتانسیل لنارد-جونز(6-12) برای سیال های چگال N2O،NF2،NH3
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*