تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده های آلی آروماتیک محلول در آب توسط ساختارهای جامد حاوی TiO2

بررسی فیتوشیمی از گیاه مریم گلی لبه دار (Salvia-Limbata) در خراسان شمالی
تفسیر اولین نوار فوتوالکترون رادیکال حاصل از واکنش اتم F و اتیلن اکسید CH2OCH2 با استفاده از محاسبات کامپیوتری کوانتوم مکانیکی انرژی های یونیزا
مطالعه اسپکتروسکوپی و بررسی ساختاری کمپلکس های لیگاند 1 و 3 بیس (دی متوکسی بنزن) تری آزن (MBT) با بعضی نمک های جیوه ی (II) در حلال های غیرمایی
مطالعه سینیتیک انتقال یون های جیوه (II) و نقره (I) با استفاده از برخی تیا کراون اترها از غشاء مایع توده ای
مطالعه نظری محصولات افزایشی [NPCL2]3[MCl 3]nM=B,Al,Ga,In, Tl n=1,2) به روش DFT
برموپیروگالول رد و کمپلکسهای فلزی آن، نسل جدیدی از حسگرهای آنیونی رنگزا جهت شناسایی گزینش پذیر و تعیین کمی آنیونهای استات، کلرید و بنزوات د
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
استخراج نیکل (II) در پسابها با استفاده از نانو لوله های کربنی اصلاح شده و اندازه گیری آن به کمک دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای
تهیه و خالص سازی 5-(دود سیل پیریدینیوم -4-ایل)-10، 15، 20، تیس (متیل پیریدینیوم 4-ایل) پورفیرین و برخی از کمپلکسهای فلزی آن و مطالعه خواص محلول در آب
محاسبه ی ضریب فشار حرارتی گازهای نجیب چگال(Kr،Ar،Ne،He) با استفاده از ضریب های توسعه یافته ی قاعده ی هم دماهای خطی (LIR)
سنتز الکتروشیمیایی فیلم پلی پیرول روی الکترود مس در محیط های اسیدی و بازی
بررسی واکنش افزایش مایکل تیو اسیدها به انونها در آب بدون استفاده از کاتالیزگر و تهیه مشتق های جدیدی از دی تیو کاربامات، 2-ایمینو-1و 3-دی تیولا
بررسی اثر حلال بر واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیک 2- برومو -5- نیترو تیوفن با پی پیریدین
تهیه و شناسایی برخی از ترکیب های مس بر پایه متوسط حفره ی MCM-41
مطالعه هدایت سنجی و اسپکتروفتومتری کمپلکس های دی آریل تری آزن ها با برخی از یون های عناصر گروه (IIB),(IB)
سنتز و شناسایی کمپلکس های فلزی حاصل از جیوه (II) با 3،1 بیسن (2- اتوکسی فنیل) تری آزن و مقایسه آن با نتیجه های حاصل از محاسبات مکانیک کوانتوم
استخراج رنگ کاتیونی متیلن بلو به کمک سیانکس 301 به عنوان حامل، در حضور سورفکتانت Triton-X-114 به وسیله غشاء مایع توده ای
اندازه گیری جیوه در واکسن و آنتی ژن به روش تزریق در جریان بخار سرد طیف بینی جذب اتمی و مطالعه خواص کمپلکس جیوه (II)استات با لیگاند CBT و تعیین مقد
اندازه گیری همزمان فنانتریدین،فنانتریدینون و فنانتریدین N-اکسید در نمونه های آنزیمی به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از روش های کالیبراس
مطالعه اجزاء اسانس گیاه Lavandula vera و Dracocephalum Subcapitatum توسط GC/MS و سعی در جداسازی اجزای اصلی آن به روش کروماتوگرافی ستونی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*