بررسی الکتروشیمیایی اکسیداسیون کتکول و مشتقات آن در حضور نیترومتان

سنتز و شناسایی کمپلکس های فلزی حاصل از جیوه (II) با 3،1 بیسن (2- اتوکسی فنیل) تری آزن و مقایسه آن با نتیجه های حاصل از محاسبات مکانیک کوانتوم
استخراج رنگ کاتیونی متیلن بلو به کمک سیانکس 301 به عنوان حامل، در حضور سورفکتانت Triton-X-114 به وسیله غشاء مایع توده ای
اندازه گیری جیوه در واکسن و آنتی ژن به روش تزریق در جریان بخار سرد طیف بینی جذب اتمی و مطالعه خواص کمپلکس جیوه (II)استات با لیگاند CBT و تعیین مقد
اندازه گیری همزمان فنانتریدین،فنانتریدینون و فنانتریدین N-اکسید در نمونه های آنزیمی به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از روش های کالیبراس
مطالعه اجزاء اسانس گیاه Lavandula vera و Dracocephalum Subcapitatum توسط GC/MS و سعی در جداسازی اجزای اصلی آن به روش کروماتوگرافی ستونی
استخراج و اندازه گیری داروی متادون در نمونه های آبی به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی با استفاده از تکنیک طیف نورسنجی مرئی- ماوراء بنفش
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
مطالعه نظری نقش بازدارندگی فلز قلع در فرایند تخریب وردوهیم قلع
اندازه گیری اسیدهای چرب میریستیک و پالمیتیک به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی و اندازه گیری با کروماتوگرافی گازی
تهیه واکنشگر ارتوگزیلن بیس (تری فنیل فسفونیم) پراکسو دی سولفات و بکارگیری معرف تهیه شده برای اکسایش الکلها، تری متیل سیلیل اترها و تتراهیدرو
مطالعه ترمودینامیکی تعویض لیگند در کمپلکس بیس دی متیل سولفید دی پاراتولیل پلاتین (II) با استفاده از 3- آمینوپیریدین در حلال های مختلف
سنتز، 4،3-دی هیدروکومارین ها و 5،1-بنزودیازپین ها بر اساس واکنش های چند جزیی جدید از ملدرم اسید و ایزوسیانیدها
بررسی الکترولیت NaF در مخلوط حلال های آب-نرمال پروپانول و آب-ایزو پروپانول بر اساس مدل نظری رسانایی الکترولیتی فواس-سیا-چن-جاستیس (FHCJ)
بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی برهمکنش پورفیرین TPPS با برخی یون های فلزی واسطه در محلول های دو جزئی
مطالعه ترمودینامیکی سامانه های سه تایی مخلوط الکترولیتی نا متقارن در محیط آبی و مخلوط الکترولیتی در محیط آب-الکل بر اساس نظریه های پیتزر و پ
1- مطالعه سینتیک واکنش پخت رزین اپوکسی با بنزیل بیس تیوسمی کاربازون، گلوکز بیس تیوسمی کاربازون و کمپلکسهای آنها 2- تهیه پلی ایمیدها، پلی آمید
سنتز و شناسایی کوپلیمرهای آنیلین با N-فنیل آنیلین و 2-آنیلینواتانول
سنتز نانو کامپوزیت های قابل انبساط و دیرسوز حاوی آب به عنوان عامل پف زا
تهیه الکتروشیمایی پوشش های نانو کامپوزیتی هیبریدی پلی پیرول بر روی فولاد و مطالعه رفتار خوردگی آنها
تعیین ویسکوزیته و دانسیته حلالهای دوتایی و سه تایی: بنزیل کلرید-1و2 دی کلرواتان-متانول در دماهای گوناگون
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*