مطالعه سینتیکی واکنش جانشینی 1و10-فنانترولین در کمپلکس پلاتین (II) به فرمول [Pt(p-FC6H4)2(S(CH3)2)2]

1- اندازه گیری متادون با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع به همراه استخراج برگشتی توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 2- تعیین خواص آنتی اک
طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای یون هلمیوم با استفاده ار یک لیگاند شیف باز
ورود ترکیبات نانومغناطیس در داخل کانال های ترکیبات نانو روزن سیلیسی فوق منظم با آرایش شش گوشه ای و کاربرد آن به عنوان بستر دارو
پیش تغلیظ و جداسازی برخی کاتیونهای خاکهای کمیاب توسط نانو ذرات TiO2/SiO2 و اندازه گیری به روش ICP-AES و اندازه گیری همزمان کادمیوم و نقره با استفاده
روش جدید برای سنتز ?- کتوسولفید ها بصورت تک ظرفی
مطالعه امکان سنجی افزایش راندمان طلا و نقره در کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
بررسی پارامترهای ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکس شدن بین کاتیونهای Ni2+ Zn2+ و Co2+ با لیگاند یدو کینولین در سیستمهای دو حلالی بوسیله تکنیک هدایت سن
سنتز نانو کاتالیست کراکینگ حرارتی هیدروکربنها برای تولید گاز هیدروژن
بررسی توتومری انول کتو در آلفا آلکیل استیل استون
پیش تغلیظ، جداسازی و اندازه گیری متیل فنیدات (ریتالین) در نمونه های آبی توسط روش میکرواستخراج انتشاری فاز مایع همراه با طیف نورسنجی (فرابنفش/
پیش بینی فعالیت ضد ایدزی مشتقات تیوکربامات به عنوان مهار کننده های غیر نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس HIV-1 با مدل سازی QSAR
سنتز بنز ایمیدازول ها و بنزوتیازول ها
سنتز و شناسایی کمپلکس های جدیدی از سرب (II) با لیگاند 4 و 4-دی متیل-2، 2-دی پیریدیل
ساخت الکترود انتخابگر یون نقره با استفاده از یک لیگاند جدید و استخراج و اندازه گیری داروی سیپروهپتادین به روش استخراج فاز جامد
مطالعه فرآیند جذب دی اکسید کربن توسط مخلوط مونو اتانول آمین (MEA) و تری اتانول آمین (TEA) در حضور نانو لوله های کربنی (CNT)
اکسیداسیون تولوئن در فاز مایع با کاربرد کاتالیزوری کمپلکسهای شیف باز تهیه شده از یونهای فلزی مس (II)، نیکل (II) و کبالت (II) بوسیله هیدروژن پراکسی
سنتز و بررسی واکنش های سیکلوآلکانون های دو استخلاف شده بنزیلیدینی در موقعیت 2و6 با هسته دوست های کربن دار و نیتروژن دار و سنتز مشتق های 411- پیر
سنتز پلی پارا آمینواستایرن از کوپلیمر کلرو متیل استایرن-استایرن
مطالعه ی سنتز کینوکسالین ها و مشتقات آن ها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*