سنتز مشتقات جدید ایندول -3،2-دیون (ایساتین) امواج ریزموج یا در غیاب آن

اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم جیوه پس از مشتق‌سازی با فنیل‌بورانیک‌اسید و استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع با به‌کارگیری روش گاز مایع ک
طراحی و ساخت سنسورها و بیوسنسورهای جدید الکتروشیمیایی برای شناسایی و اندازه گیری مواد بیولوژیکی و مارکرهای زیستی
مدل سازی ترمودینامیکی انرژی آزاد در نانوکلاستر DNA با دندرونایز پلیمر
تری آلکیل فسفیت -دی متیل استیلن دی کربوکسیلات : معرفی کارآمد برای آلکیل دار بودن جهت ویژه مشتقات سولفونیل اوره در شرایط ملایم
سنتز ترکیبات آلی سیلسیوم و بررسی برخی از کاربردهای آنها
بررسی پایداری استیل استونهای فلزات II واسطه ردیف اول جدول تناوبی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
مطالعه توتومری و بررسی ساختار انولی و طیف های ارتعاشی مولکول بنزیل استواستات با روش DFT
سنتز و بررسی عوامل موثر در الکتروکوپلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون آنیلین با آلفا نفتیل آمین
کاربرد کاتالیزوری پلی اکسومتالات های تثبیت شده بر روی پلیمر در اکسیداسیون الکل ها توسط هیدروژن پراکسید در محیط های آبی و آلی
سنتز مشتق کربن-14 ترکیب N- (آریل – متیل) – 3 – فنیل – آکریل آمیدین – [14C] به عنوان آنتاگونیست گیرنده NR2B
استخراج و شناسائی بیوپلیمر آگار از سه نوع جلبک دریایی Gracilaria Corticata, Gracilaria Salicornia و Gracilariopsis Persica استخراج و تعیین ساختار ترکیب فلاونوئید-O-گلیکوز
پروتونه شدن، وابستگی ثابت های تشکیل کمپلکس های مولیبدن (VI)با لیگاندهای مناسب در محیط های میسلی، آبی و قدرت های یونی مختلف به روش اسپکتروفتوم
هموپلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست هتروژن ‏‎(n-BuCp)2ZrCl2/ MAO/ Silica‎‏ و بررسی برخی از فاکتورهای موثر در پلیمریزاسیون و نیز کوپلیمریزاسیون هموژن
سنتز کمپلکس های تک هسته ای با لیگاندهای پلی پیریدیلی و برهم کنش آن ها با ماکرومولکول های بیولوژیکی مانند DNA
سنتز مشتقاتی بر پایه تیوفن و پیرول، بررسی پلیمریزاسیون شیمیایی و الکتروشیمیایی آن ها و تهیه نانوپلیمرهای این مشتقات
استفاده از کلسیم کلرید به عنوان کاتالیزور موثر در سنتز ?-آمینوفسفونات ها و کرباموئیل فسفونات ها
سنتز 1-آمینوفسفینیک اسیدها از هیپوفسفروس اسید و هیدروفسفریلاسیون کاتالیز شده ایمین ها با استفاده از پاراتولوئن سولفونیل کلراید
جداسازی و تخلیص شیمیایی رادیو ایزوتوپ کادمیم-109 از هدف نقره توسط نانو ذرات
بررسی نظری ساختار و خواص طیفی ترکیبات Gem-diol در کتون ها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*