مطالعه تعادلهای مایع-مایع سیستم‌های آبی متشکل از پلی وینیل پایرولیدون و نمکهای پتاسیم تارتارات و پتاسیم اگزالات در برخی دماها

بررسی ارتباط عمودی محتوای کتب درسی شیمی (3،2،1 و پیش دانشگاهی) رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه
واکنش تک مرحله ای مشتقات تیوباربیتورات و استرهای استیلنی در حضور آلکیل ایزوسیانیدها
تحلیل محتوای کتب شیمی نظام جدید متوسطه از نظر تطبیق با عوامل خلاقیت گیلفورد و مهارت حل مساله گانیه
سنتز مشتقات جدیدی از داروی FTY720(آمینو 2-[(4-اکتیل فنیل)اتیل] پروپان 1 و3-دی ال و اصلاح و بهبود روشهای سنتزی گزارش شده
پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و اندازه گیری اسپکترومتری عناصر واسطه (In...)
بررسی روابط بین مشخصه های دینامیک آشوبناک برای CF4 با خواص انتقالی آن
تهیه ایلیدهای فسفر پایدار از فنول ها و مطالعه واکنشهای سنتزی آنها
سنتز و بررسی فعالیت کاتالیزگری برخی کمپلکس های آهن (III) تثبیت شده در نانوراکتور A1- MCM-41 جهت اکسایش پیوند C-H سیکلوهگزان و کمپلکس کردن یون های آهن
محاسبه ی برخی از خواص ترمودینامیکی مخلوطهای هلیم-نئون، هلیم-کریپتون، کریپتون-نئون و کریپتون-زنون با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
اندازه گیری همزمان دوپامین و اسیداسکوربیک در نمونه های حقیقی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)
اندازه گیری 2 و 4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید با استفاده از روش ولتامتری عاری سازی جذبی در روی الکترود جیوه
بررسی واکنش استرهای استیلنی متقارن و نامتقارن با XH-اسیدها در مجاورت تری فنیل فسفین و محاسبه پایداری ترکیبات سنتز شده با استفاده از روشهای نی
شبیه سازی دینامیک مولکولی هیدروژن محصور شده درون فولرنC60
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*