بررسی چندواکنش چندجزیی جدید از ایزوسیانیدها: سنتز پی پیریدین- 2،6-دی‌اون‌ها، 1،2-دی‌هیدروایزوکینولین‌ها و 1-آمینوایمیدازو(1،5-a)ایزوکینولین

الف: بررسی اثر مزوپور Al-MCM-41 جهت فرایند آلکیل دار شدن ب: سنتز و شناسایی نانوساختارهای اکسید بیسموت و بررسی اثر تمپلیت در مورفولوژی این ترکیبا
مطالعه ترمودینامیکی محلول های مایعات یونی در حلال های غیر آبی در دمای 25 درجه سانتی گراد
سنتز و مطالعه NMR دینامیک برخی از مشتقات N وینیل دار شده N-فنیل فرمامید
جداسازی مواد آلی و یونهای محلول در محیط آبی (پساب) با استفاده از سیستم مزدوج میکروفیلتراسیون و میکروارگانیسم ها
پیش تغلیظ برخی آفت کش های آلی فسفردار بوسیله ی میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و آنالیز توسط کروماتوگرافی گازی
توسعه کاربرد روش های میکرو استخراج برای استخراج و اندازه گیری الکل ها و ترکیبات دارویی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
انباشت چندلایه ای ترکیبات پلی اکسومتالات (هتروپلی آلیون) و کمپلکسهای عناصر واسطه بر روی الکترو دمای اصلاح شده با نانولوله های کربن و مطالعه
کاربرد روش درجه ی اتصال سورفکتانت-رنگینه برای اندازه گیری چند داروی کاتیونی در فرآورده های دارویی
بررسی کارایی فتورآکتورهای مورد استفاده در فرآیندهای اکسایش پیشرفته به منظور حذف مقادیر کم آلاینده های آلی از آبهای آلوده شده
تهیه گونه های جدید منومری و بسترهای پلی آیوننی حامل پراکسودی سولفات و کاربرد آنها در اکسایش ترکیبات آلی در محیط آبی
تهیه و کاربرد واکنشگرهای بوروهیدریدی اصلاح شده جدید دی آمونیم بوروهیدرید و آیونن بوروهیدرید در سنتزهای آلی
اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها و تبدیل الکل ها به تری متیل سایلیل اترهای مربوطه، از طریق تولید همزمان با مصرف +X
استفاده از روش های DFT و ژنتیک الگوریتم در مطالعات QSAR مشتقات آلکانول ها به منظور مدل سازی فعالیت این دسته از ترکیبات در بیهوشی عمومی
سنتز آنتیموان تری استات و آنتیموان تری گلیکولات به عنوان کاتالیزور تولید پلی اتیلن ترفتالات از کانی طبیعی سولفوره (استیبنیت)
سنتز ترکیبات جدید پیرولیزیدین، ایندولیزیدین، ایزوکسازولیدین از طریق واکنش های حلقه زایی 3،1 - دو قطبی چالکون ها
سنتز و بررسی خواص فیزیکی کوپلیمرهای آمید-ایمیدی فعال نوری بر پایه اسیدآمینه L-آسپارتیک اسیدوآدیپیک اسید
سنتز نانو ترکیب دندرایمریک PAMAM-En.NHCOCH2CH2COOH و تخمین تعداد گروههای کربوکسیلیک اسید انتهایی
آمین دار شدن کاهشی ترکیبات کربونیل توسط سدیم بوروهیدرید و کاتالیست آمبرلیست-15
تعیین ثابت های تشکیل کمپلکس های کروم (III) با لیگاندهای مناسب در محیط میسلی و قدرت های یونی مختلف به روش اسپکتروفوتومتری
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*